Poème-France.com

Poeme : ~ Petite Fée ~~ Petite Fée ~

Une petite fée est sortie de mon livre,
Est venue sur mes genoux pleurer,
Elle est venue me dire qu’elle ne voulait plus vivre,
Quand elle voit le monde de dehors, elle a du mal à jouer…
Le livre raconte son histoire, son existence, sa vie,
Une magnifique petite fée très heureuse,
Elle ne peut plus jouer la comédie,
Oui, cette fée se sent honteuse…

Elle fait rire les enfants,
Elle fait pleurer les adolescents,
Elle adoucit la parents,
Elle nous ment à chaque instant…

Tranquille, sereine, belle, souriante,
Oh magnifique petite fée emporte-moi,
Ta vie a l’air si accueillante,
Moi aussi je veux croire en moi…
Emmène-moi dans ton si beau monde,
Oh s’il-te-plait ne me laisse pas tomber,
Il fait si froid dans ma tombe,
Petite fée, ne me laisse pas pleurer…

Elle fait rire les enfants,
Elle fait pleurer les adolescents,
Elle adoucit la parents,
Elle nous ment à chaque instant…

Désolée mais je ne peux pas,
Le monde n’est pas comme ça,
Il n’existe aucun endroit semblable,
Petite fée se sent coupable…
Désolée du mal que je vous fais,
Désolée pour toutes ces désillusions,
Non je t’en supplie il ne faut pas se tuer,
Oh s-il-te-plait à toi fais attention…

Elle faisait rire les enfants,
Pleurer les adolescents,
Adoucire les parents,
Aujourd’hui elle vole dans le vent…
~Priestess Of Dream~

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə pətitə fe ε sɔʁti də mɔ̃ livʁə,
ε vənɥ syʁ mε ʒənu pləʁe,
εllə ε vənɥ mə diʁə kεllə nə vulε plys vivʁə,
kɑ̃t- εllə vwa lə mɔ̃də də dəɔʁ, εllə a dy mal a ʒue…
lə livʁə ʁakɔ̃tə sɔ̃n- istwaʁə, sɔ̃n- εɡzistɑ̃sə, sa vi,
ynə maɲifikə pətitə fe tʁεz- œʁøzə,
εllə nə pø plys ʒue la kɔmedi,
ui, sεtə fe sə sɑ̃ ɔ̃tøzə…

εllə fε ʁiʁə lεz- ɑ̃fɑ̃,
εllə fε pləʁe lεz- adɔlesɑ̃,
εllə adusi la paʁɑ̃,
εllə nu mɑ̃ a ʃakə ɛ̃stɑ̃…

tʁɑ̃kjə, səʁεnə, bεllə, suʁjɑ̃tə,
ɔ maɲifikə pətitə fe ɑ̃pɔʁtə mwa,
ta vi a lεʁ si akœjɑ̃tə,
mwa osi ʒə vø kʁwaʁə ɑ̃ mwa…
ɑ̃mεnə mwa dɑ̃ tɔ̃ si bo mɔ̃də,
ɔ sil tə plε nə mə lεsə pa tɔ̃be,
il fε si fʁwa dɑ̃ ma tɔ̃bə,
pətitə fe, nə mə lεsə pa pləʁe…

εllə fε ʁiʁə lεz- ɑ̃fɑ̃,
εllə fε pləʁe lεz- adɔlesɑ̃,
εllə adusi la paʁɑ̃,
εllə nu mɑ̃ a ʃakə ɛ̃stɑ̃…

dezɔle mε ʒə nə pø pa,
lə mɔ̃də nε pa kɔmə sa,
il nεɡzistə okœ̃ ɑ̃dʁwa sɑ̃blablə,
pətitə fe sə sɑ̃ kupablə…
dezɔle dy mal kə ʒə vu fε,
dezɔle puʁ tutə sε dezijyzjɔ̃,
nɔ̃ ʒə tɑ̃ sypli il nə fo pa sə tɥe,
ɔ εs il tə plε a twa fεz- atɑ̃sjɔ̃…

εllə fəzε ʁiʁə lεz- ɑ̃fɑ̃,
pləʁe lεz- adɔlesɑ̃,
adusiʁə lε paʁɑ̃,
oʒuʁdɥi εllə vɔlə dɑ̃ lə vɑ̃…