Poème-France.com

Poeme : Mon Amour Pour ToujoursMon Amour Pour Toujours

Tous ce que je te dis là tu le sais déjà :
Lorsque j’allais mal
Lorsque je n’avais qui me réconforter
Tu étais là
Lorsque tu souffrais un martire du cœur
Lorsque tu avais du chagrin
J’étais là
Lorsque nous nous disputons je souffre
Lorsque nous nous séparerons je souffrirais et toi de même
Pour finir je te dit tout simplement
L’AMITIER c’est tout simplement toi :
Princesse Amitiée

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tus sə kə ʒə tə di la ty lə sε deʒa :
lɔʁskə ʒalε mal
lɔʁskə ʒə navε ki mə ʁekɔ̃fɔʁte
ty etε la
lɔʁskə ty sufʁεz- œ̃ maʁtiʁə dy kœʁ
lɔʁskə ty avε dy ʃaɡʁɛ̃
ʒetε la
lɔʁskə nu nu dispytɔ̃ ʒə sufʁə
lɔʁskə nu nu sepaʁəʁɔ̃ ʒə sufʁiʁεz- e twa də mεmə
puʁ finiʁ ʒə tə di tu sɛ̃pləmɑ̃
lamitje sε tu sɛ̃pləmɑ̃ twa :