Poème-France.com

Poeme : Te Moque Tu De MoiTe Moque Tu De Moi

Si tu t’est foutu de moi
Sache que tu le payra
Mais si bien au contraire
Tu est sincére
Tu restera dan mon cœur
Meme si se beau reve se meurt
Princesse Rebelle

PostScriptum

J’ai écrit se poème pour mon ex ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ty tε futy də mwa
saʃə kə ty lə pεʁa
mε si bjɛ̃ o kɔ̃tʁεʁə
ty ε sɛ̃seʁə
ty ʁεstəʁa dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
məmə si sə bo ʁəvə sə məʁ