Poème-France.com

Poeme : Qu’En Témoigne Les Anges !Qu’En Témoigne Les Anges !

Je suis mise à nue
Et qu’en témoigne les anges
Ce que je suis devenue
Plus que tout me dérange !

Les sons de ma voix
Ne sortent même plus
Quand bien même face à toi
Je me sens perdue !

Et je ne jubile
Plus de rien maintenant
Tout est si difficile
Tout m’agace tellement !

Le froissement de mon cœur
A engendré en moi
Comme un détonateur
Détruisant ma voix

Mon avis tu le connait
Tu sais qui vit en moi
Tu sais que jamais
Je ne pourais vivre sans toi

Alors je t’écris ce poème sans importance
Simplement pour te dire
Que je n’aurai nulle vengeance
Je n’en éprouve pas le désir !

J’aurais aimé être encore
Dans ton cœur une amie
Mais je sais que j’ai tord
De croire que c’est possible aujourd’hui

Je peux le dire à présent
Ce que tu es pour moi
Puisque c’est en ce moment
Que j’ai besoin de toi !

Ma puce, si tu m’oublie
Que vais-je faire loin de toi
Je perd plus qu’une amie
Car je te perd toi !

Et est-ce que ça vaut la peine
De se dire qui on aime ?
Est-ce que la haine
Résoudrai nos problèmes ?

Je ne crois pas
Mais tu vois
Saches Fiona
Que J’ai besoin de toi…
Pti Bout

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi mizə a nɥ
e kɑ̃ temwaɲə lεz- ɑ̃ʒə
sə kə ʒə sɥi dəvənɥ
plys kə tu mə deʁɑ̃ʒə !

lε sɔ̃ də ma vwa
nə sɔʁte mεmə plys
kɑ̃ bjɛ̃ mεmə fasə a twa
ʒə mə sɑ̃s pεʁdɥ !

e ʒə nə ʒybilə
plys də ʁjɛ̃ mɛ̃tənɑ̃
tut- ε si difisilə
tu maɡasə tεllmɑ̃ !

lə fʁwasəmɑ̃ də mɔ̃ kœʁ
a ɑ̃ʒɑ̃dʁe ɑ̃ mwa
kɔmə œ̃ detɔnatœʁ
detʁɥizɑ̃ ma vwa

mɔ̃n- avi ty lə kɔnε
ty sε ki vit ɑ̃ mwa
ty sε kə ʒamε
ʒə nə puʁε vivʁə sɑ̃ twa

alɔʁ ʒə tekʁi sə pɔεmə sɑ̃z- ɛ̃pɔʁtɑ̃sə
sɛ̃pləmɑ̃ puʁ tə diʁə
kə ʒə noʁε nylə vɑ̃ʒɑ̃sə
ʒə nɑ̃n- epʁuvə pa lə deziʁ !

ʒoʁεz- εme εtʁə ɑ̃kɔʁə
dɑ̃ tɔ̃ kœʁ ynə ami
mε ʒə sε kə ʒε tɔʁ
də kʁwaʁə kə sε pɔsiblə oʒuʁdɥi

ʒə pø lə diʁə a pʁezɑ̃
sə kə ty ε puʁ mwa
pɥiskə sεt- ɑ̃ sə mɔmɑ̃
kə ʒε bəzwɛ̃ də twa !

ma pysə, si ty mubli
kə vε ʒə fεʁə lwɛ̃ də twa
ʒə pεʁ plys kynə ami
kaʁ ʒə tə pεʁ twa !

e ε sə kə sa vo la pεnə
də sə diʁə ki ɔ̃n- εmə ?
ε sə kə la-εnə
ʁezudʁε no pʁɔblεmə ?

ʒə nə kʁwa pa
mε ty vwa
saʃə fjɔna
kə ʒε bəzwɛ̃ də twa…