Poème-France.com

Poeme : Le VioleLe Viole

Si j’avais su
Ce que t’avais prévu
Je ne serai pas venue
Te rejoindre en pleine rue

J’avais 12ans et j’étais bête
J’ai cru que tu étais différent
Que tu m’aimais peut-être
En faîte, t’étais encore plus

Au début, c’était comme amour fous
Tu m’as embrassé dans la rue
Tu voulais qu’on marche à deux
Tu m’as pris la main, tu serrais

Tu m’as emmenée un peu plus loin
Dans une petite ruelle tout calme
Je m’en suis rendu compte
Mon rêve allait devenir un cauchemar

Tout à coup, tu n’étais plus le même
Tu m’as plaquée contre le mur, fini les « je t’aime »
Tu m’as dit que t’avais envie de moi
Que je ne pouvais rien contre toi

Tu m’as tenu contre le mur et tu as serré
Une main sur ma bouche pour m’empêcher de crier
Je sentais ton souffle rauque dans ma nuque
Tandis que tu m’arrachais ma jupe

Je ne savais pas quoi faire
Ta main toujours sur ma bouche m’obligeait à me taire
J’essayais de m’échapper
Mais tu me tenais avec fermeté

Je sentais mes jambes fléchir
J’ai cru que j’allais mourir
Je te suppliais du regard
Mais c’était sans espoir

Ma jupe tombait par terre
Ton jean déjà ouvert
J’étais épouvajntée
Mais toi, tu riais

Tu t’es collé contre moi
Il n’y avait plus que ma culotte pour me séparer de toi
A ce moment j’ai prié Dieu de m’évanouir
Pour ne plus entendre tes soupirs

J’ai ressenti une douleur atroce
Tu m’avais pénétrée vec force
Tes mains exploraient chaque parcelle de mon être
Je ne pouvais plus crier, aucun son ne sortait
Tu prenais ton pied, j’étais ton jouet

Quand ça ne t’a plus amusé
Tu m’as retournée
Et t’as recommencé
Par derrière, pour changer

J’ai eu encore plus mal
Je me sentais si sale
Tu m’avais souillée,
Ruiné ma vie à jamais

Quand t’as senti ton plaisir venir
Tu m’as agenouilée devant toi
T’as ouvert ma bouche, y enfoncant tes doigt
Et tu m’y as enfoncé ton dard, sans prévenir

J’avais envie de vomir
J’avais envie de mourir
T’as évacué ton sperme dans ma bouche
Tu m’as forcé à avaler toute le louche

Et puis t’es parti
En me laissant là
Seule, nue et meurtrie
Au plus profond de moi

Tu m’as juste fais jurer
De ne jamais en parler
Disant que t’étais sûr que j’avais aimé ça
Même si je ne l’avouais pas

Je t’aimais tu sais
Et ma virginité
Je te l’aurai donnée
Si t’avais pensé à me demander
Avant de me violer !
Pti_Coyote_Girl

PostScriptum

sa mé jamais arriver fin failli mé je l’ai jamais été reheureusement et je ne le souhait pour personne


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ʒavε sy
sə kə tavε pʁevy
ʒə nə səʁε pa vənɥ
tə ʁəʒwɛ̃dʁə ɑ̃ plεnə ʁy

ʒavε duzə ɑ̃ e ʒetε bεtə
ʒε kʁy kə ty etε difeʁɑ̃
kə ty mεmε pø tεtʁə
ɑ̃ fεtə, tetεz- ɑ̃kɔʁə plys

o deby, setε kɔmə amuʁ fus
ty ma ɑ̃bʁase dɑ̃ la ʁy
ty vulε kɔ̃ maʁʃə a dø
ty ma pʁi la mɛ̃, ty seʁε

ty ma aməne œ̃ pø plys lwɛ̃
dɑ̃z- ynə pətitə ʁyεllə tu kalmə
ʒə mɑ̃ sɥi ʁɑ̃dy kɔ̃tə
mɔ̃ ʁεvə alε dəvəniʁ œ̃ koʃəmaʁ

tut- a ku, ty netε plys lə mεmə
ty ma plake kɔ̃tʁə lə myʁ, fini ləs « ʒə tεmə »
ty ma di kə tavεz- ɑ̃vi də mwa
kə ʒə nə puvε ʁjɛ̃ kɔ̃tʁə twa

ty ma təny kɔ̃tʁə lə myʁ e ty a seʁe
ynə mɛ̃ syʁ ma buʃə puʁ mɑ̃pεʃe də kʁje
ʒə sɑ̃tε tɔ̃ suflə ʁokə dɑ̃ ma nykə
tɑ̃di kə ty maʁaʃε ma ʒypə

ʒə nə savε pa kwa fεʁə
ta mɛ̃ tuʒuʁ syʁ ma buʃə mɔbliʒε a mə tεʁə
ʒesεjε də meʃape
mε ty mə tənεz- avεk fεʁməte

ʒə sɑ̃tε mε ʒɑ̃bə fleʃiʁ
ʒε kʁy kə ʒalε muʁiʁ
ʒə tə sypljε dy ʁəɡaʁ
mε setε sɑ̃z- εspwaʁ

ma ʒypə tɔ̃bε paʁ teʁə
tɔ̃ ʒɑ̃ deʒa uvεʁ
ʒetεz- epuvaʒnte
mε twa, ty ʁjε

ty tε kɔle kɔ̃tʁə mwa
il ni avε plys kə ma kylɔtə puʁ mə sepaʁe də twa
a sə mɔmɑ̃ ʒε pʁje djø də mevanuiʁ
puʁ nə plysz- ɑ̃tɑ̃dʁə tε supiʁ

ʒε ʁəsɑ̃ti ynə dulœʁ atʁɔsə
ty mavε penetʁe vεk fɔʁsə
tε mɛ̃z- εksplɔʁε ʃakə paʁsεllə də mɔ̃n- εtʁə
ʒə nə puvε plys kʁje, okœ̃ sɔ̃ nə sɔʁtε
ty pʁənε tɔ̃ pje, ʒetε tɔ̃ ʒuε

kɑ̃ sa nə ta plysz- amyze
ty ma ʁətuʁne
e ta ʁəkɔmɑ̃se
paʁ dəʁjεʁə, puʁ ʃɑ̃ʒe

ʒε y ɑ̃kɔʁə plys mal
ʒə mə sɑ̃tε si salə
ty mavε suje,
ʁɥine ma vi a ʒamε

kɑ̃ ta sɑ̃ti tɔ̃ plεziʁ vəniʁ
ty ma aʒənuile dəvɑ̃ twa
ta uvεʁ ma buʃə, i ɑ̃fɔ̃kɑ̃ tε dwa
e ty mi a ɑ̃fɔ̃se tɔ̃ daʁ, sɑ̃ pʁevəniʁ

ʒavεz- ɑ̃vi də vɔmiʁ
ʒavεz- ɑ̃vi də muʁiʁ
ta evakye tɔ̃ spεʁmə dɑ̃ ma buʃə
ty ma fɔʁse a avale tutə lə luʃə

e pɥi tε paʁti
ɑ̃ mə lεsɑ̃ la
sələ, nɥ e məʁtʁi
o plys pʁɔfɔ̃ də mwa

ty ma ʒystə fε ʒyʁe
də nə ʒamεz- ɑ̃ paʁle
dizɑ̃ kə tetε syʁ kə ʒavεz- εme sa
mεmə si ʒə nə lavuε pa

ʒə tεmε ty sε
e ma viʁʒinite
ʒə tə loʁε dɔne
si tavε pɑ̃se a mə dəmɑ̃de
avɑ̃ də mə vjɔle !