Poeme : Viole

Viole

Si j’avais su
Ce que t’avais prévu
Je ne serai pas venu
Te rejoindre en pleine rue.

J’avais 12ans et j’étais bête
J’ai cru que tu n’étais différent
Que tu m’aimais peut-être
En faîte, t’étais encore plus.

Au début, c’était comme amour fous
Tu m’as embrassée dans la rue
Tu voulais qu’on marche à deux
Tu m’as pris par la main, tu serrais.

Tu m’as emmenée un peu plus loin
Dans une petite ruelle tout calme
Je m’en suis rendu compte
Mon rêve allait devenir un cauchemard

Tout-à-coup, tu n’étais plus le même
Tu m’as plaquée contre le mur, fini les « je t’aime »
Tu m’as dit que t’avais envie de moi
Que je ne pouvais rien contre toi

Tu m’as tenu contre le mur et tu as serré,
Une main sur ma bouche pour m’empécher de crier
Je sentais ton souffle rauque dans ma nuque
Tandis que tu m’arrachais ma jupe

Je ne savais pas quoi faire
Ta main toujours sur ma bouche m’obligeait à me taire
J’essayais de m’échapper
Mais c’était sans espoir

Ma jupe tombait par terre
Ton jean déjà ouvert
J’étais épouvantée
Mais toi, tu riais

Tu t’es collé contre moi
Il n’y avait plus que ma culotte pour me séparer de toi
Ace moment j’ai prié Dieu de m’évanouir
Pour ne plus entendre tes soupirs

J’ai ressenti une douleur atroce
Tu m’avais pénétrée avec force
Tes mains exploraient chaque parcelle de mon être
Je ne pouvais plus crier, aucun son ne sortait
Tu prenais ton pied, j’étais ton jouet

Quand ça ne t’a plus amusé
Tu m’as retournée
Et t’as recommencé
Par derrière, pour changer

J’ai eu encore plus mal
Je me sentais si sale
Tu m’avais souillée
Ruiné ma vie à jamais

Quand t’as senti ton plaisir venir
Tu m’as agenouillée devant toi
T’as ouvert ma bouche, y enfonçant tes doigts
Et tu m’y as enfoncé ton dard, sans prévenir

J’avais envie de vomir
J’avais envie de mourir
T’as évacué ton sperme dans ma bouche
Tu m’as forcé à avaler toute la louche

Et opuis t’es aprti
En me laissant là
Seul, nue et meurtrie
Au plus profond de moi

Tu m’as juste fais jurer
De ne jamais en parler
Disant que t’étais sûr que j’avais aimé ça
Même si je ne l’avouais pas

Je t’aimais, tu sais
Et ma virginité,
Je te l’aurai donnée
Si t’avais pensé à me le demander
Avant de me violer ! !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Viole

  si=ja=vais=su 4
  ce=que=ta=vais=pré=vu 6
  je=ne=se=rai=pas=ve=nu 7
  te=re=joindreen=plei=ne=rue 6

  ja=vais=douzeans=et=jé=tais=bête 7
  jai=cru=que=tu=né=tais=dif=férent 8
  que=tu=mai=mais=peut=têtre 6
  en=faîte=té=tais=en=co=re=plus 8

  au=dé=but=cé=tait=commea=mour=fous 8
  tu=mas=em=bras=sée=dans=la=rue 8
  tu=vou=lais=quon=mar=cheà=deux 7
  tu=mas=pris=par=la=main=tu=ser=rais 9

  tu=mas=em=me=née=un=peu=plus=loin 9
  dans=une=pe=ti=te=ruel=le=tout=calme 9
  je=men=suis=ren=du=compte 6
  mon=rêveal=lait=de=ve=nir=un=cau=che=mard 10

  tout=tà=coup=tu=né=tais=plus=le=même 9
  tu=mas=pla=quée=contre=le=mur=fi=ni=les=je=taime 12
  tu=mas=dit=que=ta=vais=en=vie=de=moi 10
  que=je=ne=pou=vais=rien=contre=toi 8

  tu=mas=te=nu=contre=le=mur=et=tu=as=ser=ré 12
  une=main=sur=ma=bouche=pour=mem=pé=cher=de=crier 11
  je=sen=tais=ton=souf=fle=rau=que=dans=ma=nuque 11
  tan=dis=que=tu=mar=ra=chais=ma=jupe 9

  je=ne=sa=vais=pas=quoi=faire 7
  ta=main=tou=jours=sur=ma=bouche=mo=bli=geait=à=me=taire 13
  jes=sayais=de=mé=chap=per 6
  mais=cé=tait=sans=es=poir 6

  ma=jupe=tom=bait=par=terre 6
  ton=jean=dé=jà=ou=vert 6
  jé=tais=é=pou=van=tée 6
  mais=toi=tu=ria=is 5

  tu=tes=col=lé=contre=moi 6
  il=ny=a=vait=plus=que=ma=cu=lot=te=pour=me=sé=pa=rer=de=toi 17
  ace=moment=jai=prié=dieu=de=mé=va=nouir 9
  pour=ne=plus=enten=dre=tes=sou=pirs 8

  jai=res=sen=ti=une=dou=leur=a=troce 9
  tu=ma=vais=pé=né=trée=a=vec=force 9
  tes=mains=ex=plo=raient=cha=que=par=cel=le=de=mon=être 13
  je=ne=pou=vais=plus=crier=au=cun=son=ne=sor=tait 12
  tu=pre=nais=ton=pied=jé=tais=ton=jouet 9

  quand=ça=ne=ta=plus=a=mu=sé 8
  tu=mas=re=tour=née 5
  et=tas=re=com=men=cé 6
  par=der=rière=pour=chan=ger 6

  jai=eu=en=core=plus=mal 6
  je=me=sen=tais=si=sale 6
  tu=ma=vais=souil=lée 5
  rui=né=ma=vieà=ja=mais 6

  quand=tas=sen=ti=ton=plai=sir=ve=nir 9
  tu=mas=age=nouillée=de=vant=toi 7
  tas=ou=vert=ma=bouche=y=en=fon=çant=tes=doigts 11
  et=tu=my=as=en=fon=cé=ton=dard=sans=préve=nir 12

  ja=vais=en=vie=de=vo=mir 7
  ja=vais=en=vie=de=mou=rir 7
  tas=é=va=cué=ton=sperme=dans=ma=bouche 9
  tu=mas=for=cé=à=a=va=ler=toute=la=louche 11

  et=o=puis=tes=a=pr=ti 7
  en=me=lais=sant=là 5
  seul=nue=et=meur=trie 5
  au=plus=pro=fond=de=moi 6

  tu=mas=jus=te=fais=ju=rer 7
  de=ne=ja=mais=en=par=ler 7
  di=sant=que=té=tais=sûr=que=ja=vais=ai=mé=ça 12
  même=si=je=ne=la=vou=ais=pas 8

  je=tai=mais=tu=sais 5
  et=ma=vir=gi=ni=té 6
  je=te=lau=rai=don=née 6
  si=ta=vais=pen=sé=à=me=le=de=man=der 11
  avant=de=me=vi=o=ler 6
 • Phonétique : Viole

  si ʒavε sy
  sə kə tavε pʁevy
  ʒə nə səʁε pa vəny
  tə ʁəʒwɛ̃dʁə ɑ̃ plεnə ʁy.

  ʒavε duzə ɑ̃ e ʒetε bεtə
  ʒε kʁy kə ty netε difeʁɑ̃
  kə ty mεmε pø tεtʁə
  ɑ̃ fεtə, tetεz- ɑ̃kɔʁə plys.

  o deby, setε kɔmə amuʁ fus
  ty ma ɑ̃bʁase dɑ̃ la ʁy
  ty vulε kɔ̃ maʁʃə a dø
  ty ma pʁi paʁ la mɛ̃, ty seʁε.

  ty ma aməne œ̃ pø plys lwɛ̃
  dɑ̃z- ynə pətitə ʁyεllə tu kalmə
  ʒə mɑ̃ sɥi ʁɑ̃dy kɔ̃tə
  mɔ̃ ʁεvə alε dəvəniʁ œ̃ koʃəmaʁ

  tu ta ku, ty netε plys lə mεmə
  ty ma plake kɔ̃tʁə lə myʁ, fini ləs « ʒə tεmə »
  ty ma di kə tavεz- ɑ̃vi də mwa
  kə ʒə nə puvε ʁjɛ̃ kɔ̃tʁə twa

  ty ma təny kɔ̃tʁə lə myʁ e ty a seʁe,
  ynə mɛ̃ syʁ ma buʃə puʁ mɑ̃peʃe də kʁje
  ʒə sɑ̃tε tɔ̃ suflə ʁokə dɑ̃ ma nykə
  tɑ̃di kə ty maʁaʃε ma ʒypə

  ʒə nə savε pa kwa fεʁə
  ta mɛ̃ tuʒuʁ syʁ ma buʃə mɔbliʒε a mə tεʁə
  ʒesεjε də meʃape
  mε setε sɑ̃z- εspwaʁ

  ma ʒypə tɔ̃bε paʁ teʁə
  tɔ̃ ʒɑ̃ deʒa uvεʁ
  ʒetεz- epuvɑ̃te
  mε twa, ty ʁjε

  ty tε kɔle kɔ̃tʁə mwa
  il ni avε plys kə ma kylɔtə puʁ mə sepaʁe də twa
  asə mɔmɑ̃ ʒε pʁje djø də mevanuiʁ
  puʁ nə plysz- ɑ̃tɑ̃dʁə tε supiʁ

  ʒε ʁəsɑ̃ti ynə dulœʁ atʁɔsə
  ty mavε penetʁe avεk fɔʁsə
  tε mɛ̃z- εksplɔʁε ʃakə paʁsεllə də mɔ̃n- εtʁə
  ʒə nə puvε plys kʁje, okœ̃ sɔ̃ nə sɔʁtε
  ty pʁənε tɔ̃ pje, ʒetε tɔ̃ ʒuε

  kɑ̃ sa nə ta plysz- amyze
  ty ma ʁətuʁne
  e ta ʁəkɔmɑ̃se
  paʁ dəʁjεʁə, puʁ ʃɑ̃ʒe

  ʒε y ɑ̃kɔʁə plys mal
  ʒə mə sɑ̃tε si salə
  ty mavε suje
  ʁɥine ma vi a ʒamε

  kɑ̃ ta sɑ̃ti tɔ̃ plεziʁ vəniʁ
  ty ma aʒənuje dəvɑ̃ twa
  ta uvεʁ ma buʃə, i ɑ̃fɔ̃sɑ̃ tε dwa
  e ty mi a ɑ̃fɔ̃se tɔ̃ daʁ, sɑ̃ pʁevəniʁ

  ʒavεz- ɑ̃vi də vɔmiʁ
  ʒavεz- ɑ̃vi də muʁiʁ
  ta evakye tɔ̃ spεʁmə dɑ̃ ma buʃə
  ty ma fɔʁse a avale tutə la luʃə

  e ɔpɥi tε apʁti
  ɑ̃ mə lεsɑ̃ la
  səl, nɥ e məʁtʁi
  o plys pʁɔfɔ̃ də mwa

  ty ma ʒystə fε ʒyʁe
  də nə ʒamεz- ɑ̃ paʁle
  dizɑ̃ kə tetε syʁ kə ʒavεz- εme sa
  mεmə si ʒə nə lavuε pa

  ʒə tεmε, ty sε
  e ma viʁʒinite,
  ʒə tə loʁε dɔne
  si tavε pɑ̃se a mə lə dəmɑ̃de
  avɑ̃ də mə vjɔle ! !
 • Syllabes Phonétique : Viole

  si=ʒa=vε=sy 4
  sə=kə=ta=vε=pʁe=vy 6
  ʒə=nə=sə=ʁε=pavə=ny 6
  təʁə=ʒwɛ̃dʁə=ɑ̃=plε=nə=ʁy 6

  ʒa=vε=duzəɑ̃=e=ʒe=tε=bεtə 7
  ʒε=kʁykə=ty=ne=tε=di=fe=ʁɑ̃ 8
  kə=ty=mε=mε=pø=tεtʁə 6
  ɑ̃=fεtə=te=tε=zɑ̃=kɔ=ʁə=plys 8

  o=de=by=se=tε=kɔməa=muʁ=fus 8
  ty=ma=ɑ̃=bʁase=dɑ̃=la=ʁy 7
  ty=vu=lε=kɔ̃=maʁʃəa=dø 6
  ty=ma=pʁi=paʁ=la=mɛ̃=tyse=ʁε 8

  ty=ma=amə=ne=œ̃=pø=plys=lwɛ̃ 8
  dɑ̃=zynə=pə=ti=tə=ʁy=εllə=tu=kal=mə 10
  ʒə=mɑ̃=sɥi=ʁɑ̃=dy=kɔ̃tə 6
  mɔ̃=ʁεvəa=lε=də=və=niʁ=œ̃=ko=ʃə=maʁ 10

  tu=ta=ku=ty=ne=tε=plys=lə=mεmə 9
  ty=ma=pla=ke=kɔ̃tʁə=lə=myʁ=fi=ni=ləs=ʒə=tεmə 12
  ty=ma=dikə=ta=vε=zɑ̃=vi=də=mwa 9
  kə=ʒə=nə=pu=vε=ʁjɛ̃=kɔ̃tʁə=twa 8

  ty=matə=ny=kɔ̃=tʁə=lə=myʁ=e=ty=a=se=ʁe 12
  ynə=mɛ̃=syʁ=ma=buʃə=puʁ=mɑ̃=pe=ʃe=də=kʁje 11
  ʒə=sɑ̃=tε=tɔ̃suflə=ʁo=kə=dɑ̃=manykə 8
  tɑ̃=dikə=ty=ma=ʁa=ʃε=ma=ʒypə 8

  ʒə=nə=sa=vε=pa=kwa=fεʁə 7
  ta=mɛ̃=tu=ʒuʁ=syʁ=ma=buʃə=mɔ=bli=ʒε=a=mə=tεʁə 13
  ʒe=sε=jεdə=me=ʃa=pe 6
  mε=se=tε=sɑ̃=zεs=pwaʁ 6

  ma=ʒypə=tɔ̃=bε=paʁ=teʁə 6
  tɔ̃=ʒɑ̃=de=ʒa=u=vεʁ 6
  ʒe=tε=ze=pu=vɑ̃=te 6
  mε=twa=ty=ʁj=ε 5

  ty=tε=kɔ=le=kɔ̃tʁə=mwa 6
  il=ni=a=vε=plys=kə=ma=ky=lɔtə=puʁ=mə=se=pa=ʁe=də=twa 16
  asə=mɔ=mɑ̃=ʒε=pʁje=djø=də=me=va=nu=iʁ 11
  puʁnə=plys=zɑ̃=tɑ̃=dʁə=tε=su=piʁ 8

  ʒεʁə=sɑ̃=ti=y=nə=du=lœʁ=atʁɔsə 8
  ty=ma=vε=pe=ne=tʁe=a=vεk=fɔʁsə 9
  tε=mɛ̃=zεk=splɔ=ʁεʃakə=paʁ=sεllə=də=mɔ̃nεtʁə 9
  ʒə=nə=pu=vε=plys=kʁje=o=kœ̃=sɔ̃nə=sɔʁ=tε 11
  typʁə=nε=tɔ̃=pje=ʒe=tε=tɔ̃=ʒu=ε 9

  kɑ̃=sanə=ta=plys=za=my=ze 7
  ty=ma=ʁə=tuʁ=ne 5
  e=ta=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 6
  paʁdə=ʁjε=ʁə=puʁ=ʃɑ̃=ʒe 6

  ʒε=y=ɑ̃=kɔʁə=plys=mal 6
  ʒə=mə=sɑ̃=tε=si=salə 6
  ty=ma=vε=su=j=e 6
  ʁɥi=ne=ma=vi=a=ʒa=mε 7

  kɑ̃=ta=sɑ̃=ti=tɔ̃=plε=ziʁ=və=niʁ 9
  ty=ma=aʒə=nu=je=də=vɑ̃=twa 8
  ta=u=vεʁ=ma=buʃə=i=ɑ̃=fɔ̃=sɑ̃=tε=dwa 11
  e=ty=mi=a=ɑ̃=fɔ̃se=tɔ̃=daʁ=sɑ̃=pʁe=və=niʁ 12

  ʒa=vε=zɑ̃=vidə=vɔ=miʁ 6
  ʒa=vε=zɑ̃=vidə=mu=ʁiʁ 6
  ta=e=va=ky=e=tɔ̃=spεʁmə=dɑ̃=ma=buʃə 10
  ty=ma=fɔʁse=a=a=va=le=tu=tə=laluʃə 10

  e=ɔp=ɥi=tε=apʁ=ti 6
  ɑ̃=mə=lε=sɑ̃=la 5
  səl=nɥ=e=məʁ=tʁi 5
  o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mwa 6

  ty=ma=ʒys=tə=fε=ʒy=ʁe 7
  də=nə=ʒa=mε=zɑ̃=paʁ=le 7
  di=zɑ̃kə=te=tε=syʁ=kə=ʒa=vε=zε=me=sa 11
  mεmə=si=ʒə=nə=la=vu=ε=pa 8

  ʒə=tε=mε=ty=sε 5
  e=ma=viʁ=ʒi=ni=te 6
  ʒə=tə=lo=ʁε=dɔ=ne 6
  si=ta=vε=pɑ̃se=amə=lə=də=mɑ̃=de 9
  a=vɑ̃=də=mə=vjɔ=le 6

PostScriptum

… je ne le souhaite pour personne mais moi sa mé failli arriver mé bon heureusement que j’ai toujours réussi à me tirer. snif snif pour ceux à qui c arriver

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/08/2005 02:28Deadlife

woua...je ne comprend pas tres bien si cela tes arriver mais je pris que non....ton poeme nest pas répugnant mais dans un sens en vouklant dire que ctes tres sale et malheureusement triste et injuste mais il faut se battre..la rebellion menera a la gloire moi je dis je te souhaites mes voeus le splus sincere mon courage est avec toi deadlife en toute sincireté

Poème Viol
Publié le 14/08/2005 00:00

L'écrit contient 459 mots qui sont répartis dans 17 strophes.

Poete : Pti_Coyote_Girl

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs