Poème-France.com

Poeme : Mon Ti CoeurMon Ti Coeur

Ce jour ou tu ma tendu la main
Je n’en revené pas
C’etai la premiere foi ke quelqun dumain
Voula me sortir de mon embara

Pourkoi es tu venu ?
Etait-ce de la pitié ?
Et puis je t’ai cru
J’ai eu reson car tu m’as sauvé

Sans toi je ne seré rien
Je te dois tout
Tellement ke ma vie te revien
Maintenant je repren ma route

Grace a toi je quitte mon sentier
Ou nos chemin se son croisé

Jen sors avec toi
Et je pren une route bitumé
Ou mon trajet ne secroulera pa

Parske ma peau est la seul ke jai
Et ke je noré jamai pu en changer
Tu me la simplement faite accepter

Sache ke tout ce ke lon seme
On le recolte un jour
Et ke toi tu recoltera bokou
Bokou plu ke les autre
Et tu le merite…
Pti_Rebel

PostScriptum

Voila c’est un peti poeme une jeune fille ke jaime enormement, je ne pourai plu me passer delle ! lol, gro bizou a toi mon pti coeur fragile ; -)


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə ʒuʁ u ty ma tɑ̃dy la mɛ̃
ʒə nɑ̃ ʁəvəne pa
sətε la pʁəmjəʁə fwa kə kεlkn dymɛ̃
vula mə sɔʁtiʁ də mɔ̃n- ɑ̃baʁa

puʁkwa ε ty vəny ?
ətε sə də la pitje ?
e pɥi ʒə tε kʁy
ʒε y ʁəsɔ̃ kaʁ ty ma sove

sɑ̃ twa ʒə nə səʁe ʁjɛ̃
ʒə tə dwa tu
tεllmɑ̃ kə ma vi tə ʁəvjɛ̃
mɛ̃tənɑ̃ ʒə ʁəpʁɛ̃ ma ʁutə

ɡʁasə a twa ʒə kitə mɔ̃ sɑ̃tje
u no ʃəmɛ̃ sə sɔ̃ kʁwaze

ʒεn sɔʁz- avεk twa
e ʒə pʁɛ̃ ynə ʁutə bityme
u mɔ̃ tʁaʒε nə sεkʁuləʁa pa

paʁskə ma po ε la səl kə ʒε
e kə ʒə nɔʁe ʒamε py ɑ̃ ʃɑ̃ʒe
ty mə la sɛ̃pləmɑ̃ fεtə aksεpte

saʃə kə tu sə kə lɔ̃ səmə
ɔ̃ lə ʁəkɔltə œ̃ ʒuʁ
e kə twa ty ʁəkɔltəʁa bɔku
bɔku ply kə lεz- otʁə
e ty lə məʁitə…