Poème-France.com

Poeme : Pouquoi Ce Silance ?Pouquoi Ce Silance ?

Toi, l’ami de Daniel
Toi, que j’ai rencontrer
Par, hasar sur le net
Quelque, chose c’est passer
Une amitier, c’est tisser
Mais, depuis qu’on ses vu
Tu, veu plus me parler
Je me demande
Pourquoi ce silance ?

Pourquoi, tu detruit ?
Cette amitier
On s’adorer
Stp repond moi
Je veu pas oublier
Ce qui s’est passer
Cette amitier
Ptiange

PostScriptum


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa, lami də danjεl
twa, kə ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
paʁ, azaʁ syʁ lə nεt
kεlkə, ʃozə sε pase
ynə amitje, sε tise
mε, dəpɥi kɔ̃ sε vy
ty, vø plys mə paʁle
ʒə mə dəmɑ̃də
puʁkwa sə silɑ̃sə ?

puʁkwa, ty dətʁɥi ?
sεtə amitje
ɔ̃ sadɔʁe
εs te pe ʁəpɔ̃ mwa
ʒə vø pa ublje
sə ki sε pase
sεtə amitje