Poème-France.com

Poeme : Issue MortelleIssue Mortelle

Où est l’issue
De ce trop plein de malheur ?
Où est l’issue ?
Je veux du bonheur.
Où est l’issue
De ce manque imposant ?
Si imposant
Qu’il m’occupe totalement…
Où est l’issue
De cette vie sans mesure ?
Où est l’issue
De ce monde sans murmure ?
Où est l’issue
De cette Terre qui perd l’amour ?
Où est l’issue
Retrouvons les beaux jours…
L’issue n’est autre
Que cette mort sacrée
Ô toi mon autre
Viens avec moi, je te guiderais…
Ptit_Bout_De_Femme

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

u ε lisɥ
də sə tʁo plɛ̃ də malœʁ ?
u ε lisɥ ?
ʒə vø dy bɔnœʁ.
u ε lisɥ
də sə mɑ̃kə ɛ̃pozɑ̃ ?
si ɛ̃pozɑ̃
kil mɔkypə tɔtaləmɑ̃…
u ε lisɥ
də sεtə vi sɑ̃ məzyʁə ?
u ε lisɥ
də sə mɔ̃də sɑ̃ myʁmyʁə ?
u ε lisɥ
də sεtə teʁə ki pεʁ lamuʁ ?
u ε lisɥ
ʁətʁuvɔ̃ lε bo ʒuʁ…
lisɥ nεt- otʁə
kə sεtə mɔʁ sakʁe
o twa mɔ̃n- otʁə
vjɛ̃z- avεk mwa, ʒə tə ɡidəʁε…