Poème-France.com

Poeme : Au Fur Et À MesureAu Fur Et À Mesure

Mon cœur se vide au fur et à mesure
De ton absence qui perdure.
Je ressens ça comme une injure
De voir les autres sans cassures.
Je suis brisée, éreintée, violée
Par ce trop plein d’insultes qu’on m’a lancé.
Petite fille sans innocence
Qui a perdu toute confiance.
Dans ce cruel monde qui l’entoure
Il ne lui reste que l’amour.
Cette petite fille elle n’aime que toi
A un point tel qu’elle n’y croit pas.
On lui a dit qu’elle ne pourrait aimer
Et pourtant toi tu as tout changé.
Tu as réussi à la désarmer
Et sans effort tu l’as laissé t’aimer…
Tu es un ange venu du ciel
Mon dieu, C’est fous c’qu’elle t’aime !
Même si son cœur s’était vidé
Par une absence qui perdurait
Tu as pansé toutes ses blessures
Sans injures et au fur et à mesure…
Ptit_Bout_De_Femme

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ kœʁ sə vidə o fyʁ e a məzyʁə
də tɔ̃n- absɑ̃sə ki pεʁdyʁə.
ʒə ʁəsɛ̃ sa kɔmə ynə ɛ̃ʒyʁə
də vwaʁ lεz- otʁə- sɑ̃ kasyʁə.
ʒə sɥi bʁize, eʁɛ̃te, vjɔle
paʁ sə tʁo plɛ̃ dɛ̃syltə kɔ̃ ma lɑ̃se.
pətitə fijə sɑ̃z- inɔsɑ̃sə
ki a pεʁdy tutə kɔ̃fjɑ̃sə.
dɑ̃ sə kʁyεl mɔ̃də ki lɑ̃tuʁə
il nə lɥi ʁεstə kə lamuʁ.
sεtə pətitə fijə εllə nεmə kə twa
a œ̃ pwɛ̃ tεl kεllə ni kʁwa pa.
ɔ̃ lɥi a di kεllə nə puʁʁε εme
e puʁtɑ̃ twa ty a tu ʃɑ̃ʒe.
ty a ʁeysi a la dezaʁme
e sɑ̃z- efɔʁ ty la lεse tεme…
ty ε œ̃n- ɑ̃ʒə vəny dy sjεl
mɔ̃ djø, sε fus skεllə tεmə !
mεmə si sɔ̃ kœʁ setε vide
paʁ ynə absɑ̃sə ki pεʁdyʁε
ty a pɑ̃se tutə sε blesyʁə
sɑ̃z- ɛ̃ʒyʁəz- e o fyʁ e a məzyʁə…