Poeme : Parodie De Dernière Danse De Kyo

Parodie De Dernière Danse De Kyo

J’ai longtemps essayé d’percer
Sans jamais vraiment y’arriver
J’ai perdu du poids
Tout ça pour plaire à des nanas opposées à moi
Vous trouv’rez pas albums dpuis longtemps mis en vente
Pourtant j’suis loin d’en vendre des tonnes.
Je suis tombé si bas

Je veux juste une dernière chance
Avant de passer sous silence
Tout ça parce que les critiques
Me trouve un peu pathéééé-tique…

J’sais pas comment leur plaire
J’ai beau faire
Il reste antipathique à moi
J’aimerais tellement qu’il me rgarde
L’anonymat m’fait tellement d’mal
Moi j’veux vivre dans l’excès
Du succès j’veux avoir
Dans un hôtel
Je veux dormir le soir
Un rpas tout prêt
Une fan à côté

Je veux juste une dernière chance
Avant de passer sous silence
TouT ça parce que les critiques
Me trouve un peu pathéééé-tique…

J’veux pas mourir demain
Sans être enfin
Célèbre au plus haut point
Pourtant j’trouve que c’que j’fais c’est bien
Pourquoi vous vous voyez rien ?
Et je vous vois partir
Je soupire
Mon son vous faisait tant souffrir
Pourquoi ? Pourquoi vous ne m’aimez pas ?
Ca y’est c’est la fin d’ste séquence
Tout ça c’est parodique
Je vous contacte par la suite…

J’ai longtemps essayé d’percer
Sans jamais vraiment y’arriver
J’ai perdu du poids
Tout ça pour plaire à des nanas opposées à moi
Vous trouv’rez pas albums dpuis longtemps mis en vente
Pourtant j’suis loin d’en vendre des tonnes.
Je suis tombé si bas…

Une dernière chance… Une dernière chance…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Parodie De Dernière Danse De Kyo

  jai=long=temps=es=sayé=d=per=cer 8
  sans=ja=mais=vraiment=yar=ri=ver 7
  jai=per=du=du=poids 5
  tout=ça=pour=plaireà=des=na=nas=op=po=sées=à=moi 12
  vous=trou=vrez=pas=al=bums=d=puis=long=temps=mis=en=vente 13
  pour=tant=j=suis=loin=den=vendre=des=tonnes 9
  je=suis=tom=bé=si=bas 6

  je=veux=jus=teune=der=niè=re=chance 8
  avant=de=pas=ser=sous=si=lence 7
  tout=ça=par=ce=que=les=cri=tiques 8
  me=trouve=un=peu=pa=théééé=ti=que 8

  jsais=pas=com=ment=leur=plai=re 7
  jai=beau=fai=re 4
  il=res=tean=ti=pa=thi=que=à=moi 9
  jaime=rais=tel=le=ment=quil=me=r=garde 9
  la=no=ny=mat=m=fait=tel=le=ment=d=mal 11
  moi=j=veux=vi=vre=dans=lex=cès 8
  du=suc=cès=j=veux=a=voir 7
  dans=un=hô=tel 4
  je=veux=dor=mir=le=soir 6
  un=r=pas=tout=prêt 5
  u=ne=fan=à=cô=té 6

  je=veux=jus=teune=der=niè=re=chance 8
  avant=de=pas=ser=sous=si=len=ce 8
  tout=ça=par=ce=que=les=cri=tiques 8
  me=trouve=un=peu=pa=théééé=ti=que 8

  jveux=pas=mou=rir=de=main 6
  sans=ê=tre=en=fin 5
  cé=lè=bre=au=plus=haut=point 7
  pour=tant=j=trouve=que=c=que=j=fais=cest=bien 11
  pour=quoi=vous=vous=voyez=rien 6
  et=je=vous=vois=par=tir 6
  je=sou=pi=re 4
  mon=son=vous=fai=sait=tant=souf=frir 8
  pour=quoi=pour=quoi=vous=ne=mai=mez=pas 9
  ca=yest=cest=la=fin=d=ste=sé=quence 9
  tout=ça=cest=pa=ro=dique 6
  je=vous=con=tac=te=par=la=suite 8

  jai=long=temps=es=sayé=d=per=cer 8
  sans=ja=mais=vrai=ment=yar=ri=ver 8
  jai=per=du=du=poids 5
  tout=ça=pour=plaireà=des=na=nas=op=po=sées=à=moi 12
  vous=trou=vrez=pas=al=bums=d=puis=long=temps=mis=en=vente 13
  pour=tant=j=suis=loin=den=vendre=des=tonnes 9
  je=suis=tom=bé=si=bas 6

  une=der=niè=re=chanceu=ne=der=niè=re=chance 10
 • Phonétique : Parodie De Dernière Danse De Kyo

  ʒε lɔ̃tɑ̃z- esεje dpεʁse
  sɑ̃ ʒamε vʁεmɑ̃ iaʁive
  ʒε pεʁdy dy pwa
  tu sa puʁ plεʁə a dε nanaz- ɔpozez- a mwa
  vu tʁuvʁe pa albɔm dpɥi lɔ̃tɑ̃ miz- ɑ̃ vɑ̃tə
  puʁtɑ̃ ʒsɥi lwɛ̃ dɑ̃ vɑ̃dʁə dε tɔnə.
  ʒə sɥi tɔ̃be si ba

  ʒə vø ʒystə ynə dεʁnjεʁə ʃɑ̃sə
  avɑ̃ də pase su silɑ̃sə
  tu sa paʁsə kə lε kʁitik
  mə tʁuvə œ̃ pø pateeee tikə…

  ʒsε pa kɔmɑ̃ lœʁ plεʁə
  ʒε bo fεʁə
  il ʁεstə ɑ̃tipatikə a mwa
  ʒεməʁε tεllmɑ̃ kil mə ʁɡaʁdə
  lanɔnima mfε tεllmɑ̃ dmal
  mwa ʒvø vivʁə dɑ̃ lεksε
  dy syksε ʒvøz- avwaʁ
  dɑ̃z- œ̃n- otεl
  ʒə vø dɔʁmiʁ lə swaʁ
  œ̃ ʁpa tu pʁε
  ynə fɑ̃ a kote

  ʒə vø ʒystə ynə dεʁnjεʁə ʃɑ̃sə
  avɑ̃ də pase su silɑ̃sə
  tu sa paʁsə kə lε kʁitik
  mə tʁuvə œ̃ pø pateeee tikə…

  ʒvø pa muʁiʁ dəmɛ̃
  sɑ̃z- εtʁə ɑ̃fɛ̃
  selεbʁə o plys-o pwɛ̃
  puʁtɑ̃ ʒtʁuvə kə skə ʒfε sε bjɛ̃
  puʁkwa vu vu vwaje ʁjɛ̃ ?
  e ʒə vu vwa paʁtiʁ
  ʒə supiʁə
  mɔ̃ sɔ̃ vu fəzε tɑ̃ sufʁiʁ
  puʁkwa ? puʁkwa vu nə mεme pa ?
  ka iε sε la fɛ̃ dstə sekɑ̃sə
  tu sa sε paʁɔdikə
  ʒə vu kɔ̃taktə paʁ la sɥitə…

  ʒε lɔ̃tɑ̃z- esεje dpεʁse
  sɑ̃ ʒamε vʁεmɑ̃ iaʁive
  ʒε pεʁdy dy pwa
  tu sa puʁ plεʁə a dε nanaz- ɔpozez- a mwa
  vu tʁuvʁe pa albɔm dpɥi lɔ̃tɑ̃ miz- ɑ̃ vɑ̃tə
  puʁtɑ̃ ʒsɥi lwɛ̃ dɑ̃ vɑ̃dʁə dε tɔnə.
  ʒə sɥi tɔ̃be si ba…

  ynə dεʁnjεʁə ʃɑ̃sə… ynə dεʁnjεʁə ʃɑ̃sə…
 • Syllabes Phonétique : Parodie De Dernière Danse De Kyo

  ʒε=lɔ̃=tɑ̃=ze=sε=je=dpεʁse 7
  sɑ̃=ʒa=mε=vʁε=mɑ̃=i=a=ʁi=ve 9
  ʒε=pεʁ=dy=dy=pwa 5
  tu=sa=puʁ=plεʁəa=dε=na=na=zɔ=po=ze=za=mwa 12
  vu=tʁu=vʁe=pa=al=bɔm=dpɥi=lɔ̃=tɑ̃=mi=zɑ̃vɑ̃tə 11
  puʁ=tɑ̃=ʒsɥi=lwɛ̃=dɑ̃=vɑ̃dʁə=dε=tɔnə 8
  ʒə=sɥi=tɔ̃=be=si=ba 6

  ʒə=vø=ʒys=təynə=dεʁ=njε=ʁə=ʃɑ̃sə 8
  a=vɑ̃=də=pa=se=su=si=lɑ̃sə 8
  tu=sa=paʁ=sə=kə=lε=kʁi=tik 8
  mə=tʁuvəœ̃=pø=pa=te=e=e=e=tikə 9

  ʒsε=pa=kɔ=mɑ̃=lœ=ʁə=plε=ʁə 8
  ʒε=bo=fε=ʁə 4
  il=ʁεstəɑ̃=ti=pa=ti=kə=a=mwa 8
  ʒε=mə=ʁε=tεl=lmɑ̃=kil=mə=ʁɡaʁdə 8
  la=nɔ=ni=ma=mfε=tεl=lmɑ̃=dmal 8
  mwa=ʒvø=vi=vʁə=dɑ̃=lεk=sε 7
  dy=syk=sε=ʒvø=za=vwaʁ 6
  dɑ̃=zœ̃=no=tεl 4
  ʒə=vø=dɔʁ=miʁ=lə=swaʁ 6
  œ̃=ʁpa=tu=pʁε 4
  y=nə=fɑ̃=a=ko=te 6

  ʒə=vø=ʒys=təynə=dεʁ=njε=ʁə=ʃɑ̃sə 8
  a=vɑ̃=də=pa=se=su=si=lɑ̃sə 8
  tu=sa=paʁ=sə=kə=lε=kʁi=tik 8
  mə=tʁuvəœ̃=pø=pa=te=e=e=e=tikə 9

  ʒvø=pa=mu=ʁiʁ=də=mɛ̃ 6
  sɑ̃=zε=tʁə=ɑ̃=fɛ̃ 5
  se=lε=bʁə=o=plys-o=pwɛ̃ 7
  puʁ=tɑ̃=ʒtʁuvə=kə=skə=ʒfε=sε=bjɛ̃ 8
  puʁ=kwa=vu=vu=vwa=je=ʁj=ɛ̃ 8
  e=ʒə=vu=vwa=paʁ=tiʁ 6
  ʒə=su=pi=ʁə 4
  mɔ̃=sɔ̃=vu=fə=zε=tɑ̃=su=fʁiʁ 8
  puʁ=kwa=puʁ=kwa=vunə=mε=me=pa 8
  ka=i=ε=sε=la=fɛ̃dstə=se=kɑ̃sə 8
  tu=sa=sε=pa=ʁɔ=di=kə 7
  ʒə=vu=kɔ̃=tak=tə=paʁ=la=sɥitə 8

  ʒε=lɔ̃=tɑ̃=ze=sε=je=dpεʁ=se 8
  sɑ̃=ʒa=mε=vʁε=mɑ̃=i=a=ʁi=ve 9
  ʒε=pεʁ=dy=dy=pwa 5
  tu=sa=puʁ=plεʁəa=dε=na=na=zɔ=po=ze=za=mwa 12
  vu=tʁu=vʁe=pa=al=bɔm=dpɥi=lɔ̃=tɑ̃=mi=zɑ̃vɑ̃tə 11
  puʁ=tɑ̃=ʒsɥi=lwɛ̃=dɑ̃=vɑ̃dʁə=dε=tɔnə 8
  ʒə=sɥi=tɔ̃=be=si=ba 6

  ynə=dεʁ=njε=ʁə=ʃɑ̃sə=y=nə=dεʁ=njε=ʁə=ʃɑ̃sə 11

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/07/2005 10:10Tomooki

LOL LOL LOL
Wouaouh !

Poème Rigolo
Publié le 29/07/2005 00:00

L'écrit contient 279 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Ptit_Bout_De_Femme

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs