Poème-France.com

Poeme : Soirée ImaginaireSoirée Imaginaire

Ce soir je suis seule dans mon lit seule
Ce soir tu es seul dans ton lit seul
Je n’ai pas droit comme les autres à ta présence
Je n’ai droit qu’à cette maudite distance
Alors j’imagine, je songe, je rêve…

J’imagine que tu m’enlace
Je rêve que tu m’embrasse
Un simple baiser dans le cou
Qui me f’rai frissoner tout à coup

J’imagine tes bras autour de ma taille
Je rêve à un homme sans faille
Et puis simplement à des caresses dans les cheveux
J’imagine ce moment que nous vivrons à deux

J’imagine que nos corps entremêlés se confondent
Que dès lors le bonheur nous inonde
Je rêve simplement d’être à tes côtés
De sentir ta chaleur, ton odeur, ton toucher…

Ce soir je suis seule, ce soir tu es seul
Ce soir je sais que comme moi tu t’es pris à rêver
Et je sais que comme moi tu n’attend que le jour où les rêves seront réalité…
Ptit_Bout_De_Femme

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə swaʁ ʒə sɥi sələ dɑ̃ mɔ̃ li sələ
sə swaʁ ty ε səl dɑ̃ tɔ̃ li səl
ʒə nε pa dʁwa kɔmə lεz- otʁəz- a ta pʁezɑ̃sə
ʒə nε dʁwa ka sεtə moditə distɑ̃sə
alɔʁ ʒimaʒinə, ʒə sɔ̃ʒə, ʒə ʁεvə…

ʒimaʒinə kə ty mɑ̃lasə
ʒə ʁεvə kə ty mɑ̃bʁasə
œ̃ sɛ̃plə bεze dɑ̃ lə ku
ki mə fʁε fʁisɔne tut- a ku

ʒimaʒinə tε bʁaz- otuʁ də ma tajə
ʒə ʁεvə a œ̃n- ɔmə sɑ̃ fajə
e pɥi sɛ̃pləmɑ̃ a dε kaʁesə dɑ̃ lε ʃəvø
ʒimaʒinə sə mɔmɑ̃ kə nu vivʁɔ̃z- a dø

ʒimaʒinə kə no kɔʁz- ɑ̃tʁəmεle sə kɔ̃fɔ̃de
kə dε lɔʁ lə bɔnœʁ nuz- inɔ̃də
ʒə ʁεvə sɛ̃pləmɑ̃ dεtʁə a tε kote
də sɑ̃tiʁ ta ʃalœʁ, tɔ̃n- ɔdœʁ, tɔ̃ tuʃe…

sə swaʁ ʒə sɥi sələ, sə swaʁ ty ε səl
sə swaʁ ʒə sε kə kɔmə mwa ty tε pʁiz- a ʁεve
e ʒə sε kə kɔmə mwa ty natɑ̃ kə lə ʒuʁ u lε ʁεvə səʁɔ̃ ʁealite…