Poème-France.com

Poeme : RegretsRegrets

J’aurais voulu te dire tous ce qu’on ne dit pas
J’aurais voulu t’écrire tout ce qu’on écrit pas
J’aurais voulu te montrer ce que tu ne vois pas
J’aurais voulu souffrir pour que tu n’souffre pas
J’aurais voulu prier pour c’Dieu en qui tu ne crois pas
J’aurais voulu croire en c’que tu croyais pas

Tant de « j’aurais voulu » pour si peu de choses faites
Les souhaits n’égalent jamais la réalité concrète
Et quand tu es parti j’ai vite réalisé
Que ces « j’aurais voulu » n’resteraient que des souhaits
Sans toi je n’suis plus qu’une ptite fille fragile
Aux pensées illogiques, aux gestes malhabiles
Je ne suis qu’une image de moi-même
Qui a juste besoin qu’on l’aime

J’aurais voulu n’pas vivre tout ça
J’aurais voulu que tu n’m’abandone pas
Mais assez des « j’aurais voulu »
Je veux que tu revienne et que tu n’me quitte plus…
Ptit_Bout_De_Femme

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒoʁε vuly tə diʁə tus sə kɔ̃ nə di pa
ʒoʁε vuly tekʁiʁə tu sə kɔ̃n- ekʁi pa
ʒoʁε vuly tə mɔ̃tʁe sə kə ty nə vwa pa
ʒoʁε vuly sufʁiʁ puʁ kə ty nsufʁə pa
ʒoʁε vuly pʁje puʁ sdjø ɑ̃ ki ty nə kʁwa pa
ʒoʁε vuly kʁwaʁə ɑ̃ skə ty kʁwajε pa

tɑ̃ də « ʒoʁε vuly » puʁ si pø də ʃozə fεtə
lε suε neɡalɑ̃ ʒamε la ʁealite kɔ̃kʁεtə
e kɑ̃ ty ε paʁti ʒε vitə ʁealize
kə səs « ʒoʁε vuly » nʁεstəʁε kə dε suε
sɑ̃ twa ʒə nsɥi plys kynə ptitə fijə fʁaʒilə
o pɑ̃sez- illɔʒik, o ʒεstə malabilə
ʒə nə sɥi kynə imaʒə də mwa mεmə
ki a ʒystə bəzwɛ̃ kɔ̃ lεmə

ʒoʁε vuly npa vivʁə tu sa
ʒoʁε vuly kə ty nmabɑ̃dɔnə pa
mεz- ase dəs « ʒoʁε vuly »
ʒə vø kə ty ʁəvjεnə e kə ty nmə kitə plys…