Poème-France.com

Poeme : Mon MirageMon Mirage

Toi qui était mon ami
Toi qui si loin est parti
Toi qui me manque aujourd’hui
Adieu tu ne m’as jamais dit
Les moments passés avec toi mon ami
Furent les meilleurs de ma vie
Plus jamais je n’en vivrais de pareil
Et ça me ronge à chaque réveil
Chaque journée est si lentement passée
Que petit à petit ma vie s’est brisée
Aujourd’hui je n’ai plus de nouvelle
Et ma vie en devient moins belle
Tu me manque chaque jour davantage
Ton visage est devenu une sorte de mirage…
Ptit_Bout_De_Femme

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ki etε mɔ̃n- ami
twa ki si lwɛ̃ ε paʁti
twa ki mə mɑ̃kə oʒuʁdɥi
adjø ty nə ma ʒamε di
lε mɔmɑ̃ pasez- avεk twa mɔ̃n- ami
fyʁe lε mεjœʁ də ma vi
plys ʒamε ʒə nɑ̃ vivʁε də paʁεj
e sa mə ʁɔ̃ʒə a ʃakə ʁevεj
ʃakə ʒuʁne ε si lɑ̃təmɑ̃ pase
kə pəti a pəti ma vi sε bʁize
oʒuʁdɥi ʒə nε plys də nuvεllə
e ma vi ɑ̃ dəvjɛ̃ mwɛ̃ bεllə
ty mə mɑ̃kə ʃakə ʒuʁ davɑ̃taʒə
tɔ̃ vizaʒə ε dəvəny ynə sɔʁtə də miʁaʒə…