Poème-France.com

Poeme : I Would Like…I Would Like…

I would like to kiss you
I would like to touch you
I would like to tighten you
But at the moment I can only love you…

I would like to be the guard of your heart
I would like to dry the tears of your heart
I would like to be there to make beat your heart
Because my heart makes only one with your heart…

I would like that my thought partagents yours.
I would like to be in your sides
I would like to be in the hollow of your arms.
I would like to stick my body on yours.

I would like to look at you.
I would like to be lengthened near you.
I would like to be in you.
I want you.

I would like to live with you.
I would like dying with you.
I would like to sleep with you.
I would like to wake up with you.

I would like to feel you near me.
I would like to feel you in me.
I would like that you think of me.
I would like that you see only me.

TRADUCTION :
Je voudrais t’embrasser
Je voudrais te toucher
Je voudrais te serrer
Mais à l’heure actuelle je ne peux que t’aimer

Je voudrais être la gardienne de ton cœur
Je voudrais sécher les larmes de ton cœur
Je voudrais être là pour faire battre ton cœur
Parce que mon cœur ne fait qu’un avec ton cœur

Je voudrais que mes pensées partagent les tiennes

Je voudrais être à tes côtés
Je voudrais être au creux de tes bras
Je voudrais coller mon corps au tien

Je voudrais te regarder
Je voudrais être allongée près de toi
Je voudrais être en toi
J’ai envie de toi.

Je voudrais vivre avec toi
Je voudrais mourir avec toi
Je voudrais dormir avec toi
Je voudrais me réveiller avec toi

Je voudrais te sentir près de moi
Je voudrais te sentir en moi
Je voudrais que tu pense à moi
Je voudrais que tu ne voies que moi…
Ptit_Bout_De_Femme

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

i wuld likə to kisz- iu
i wuld likə to tuk iu
i wuld likə to tiɡtɛ̃ iu
byt a tə mɔmɑ̃ i kɑ̃ ɔ̃li lɔvə iu…

i wuld likə to bə tə ɡaʁ ɔf iuʁ əaʁ
i wuld likə to dʁi tə təaʁz- ɔf iuʁ əaʁ
i wuld likə to bə təʁə to makə bəa iuʁ əaʁ
bəkozə mi əaʁ makəz- ɔ̃li ɔnə wit iuʁ əaʁ…

i wuld likə ta mi tuɡt paʁtaʒɑ̃z- iuʁ.
i wuld likə to bə ɛ̃ iuʁ sidə
i wuld likə to bə ɛ̃ tə ɔlɔw ɔf iuʁ aʁm.
i wuld likə to stik mi bɔdi ɔ̃n- iuʁ.

i wuld likə to luk a iu.
i wuld likə to bə lɑ̃tənεd nəaʁ iu.
i wuld likə to bə ɛ̃ iu.
i wɑ̃ iu.

i wuld likə to livə wit iu.
i wuld likə diiŋ wit iu.
i wuld likə to slip wit iu.
i wuld likə to wakə yp wit iu.

i wuld likə to fil iu nəaʁ mə.
i wuld likə to fil iu ɛ̃ mə.
i wuld likə ta iu tɛ̃k ɔf mə.
i wuld likə ta iu si ɔ̃li mə.

tʁadyksjɔ̃ :
ʒə vudʁε tɑ̃bʁase
ʒə vudʁε tə tuʃe
ʒə vudʁε tə seʁe
mεz- a lœʁ aktɥεllə ʒə nə pø kə tεme

ʒə vudʁεz- εtʁə la ɡaʁdjεnə də tɔ̃ kœʁ
ʒə vudʁε seʃe lε laʁmə- də tɔ̃ kœʁ
ʒə vudʁεz- εtʁə la puʁ fεʁə batʁə tɔ̃ kœʁ
paʁsə kə mɔ̃ kœʁ nə fε kœ̃n- avεk tɔ̃ kœʁ

ʒə vudʁε kə mε pɑ̃se paʁtaʒe lε tjεnə

ʒə vudʁεz- εtʁə a tε kote
ʒə vudʁεz- εtʁə o kʁø də tε bʁa
ʒə vudʁε kɔle mɔ̃ kɔʁz- o tjɛ̃

ʒə vudʁε tə ʁəɡaʁde
ʒə vudʁεz- εtʁə alɔ̃ʒe pʁε də twa
ʒə vudʁεz- εtʁə ɑ̃ twa
ʒε ɑ̃vi də twa.

ʒə vudʁε vivʁə avεk twa
ʒə vudʁε muʁiʁ avεk twa
ʒə vudʁε dɔʁmiʁ avεk twa
ʒə vudʁε mə ʁevεje avεk twa

ʒə vudʁε tə sɑ̃tiʁ pʁε də mwa
ʒə vudʁε tə sɑ̃tiʁ ɑ̃ mwa
ʒə vudʁε kə ty pɑ̃sə a mwa
ʒə vudʁε kə ty nə vwa kə mwa…