Poème-France.com

Poeme : Une Lame…Une Lame…

Quand je voi cette lame
Qui pourrai guérir toute mes larme
Je veux l attrapé
Je veu l enfoncer
Au plus profond de mes veine
Sans que rien ne la retienne

Elle pourrai me soulager
Elle pourrai me reconforté
Elle pourrai m emmener
Ou j ai toujour rever d aller
Pourquoi je ne l enfonce pas ?
Je ne sait pas

Quel que chose me retien
Je peu pas la garder dans mes main
Peut etre que je veu m en sortir
En tout cas je ne veu plus souffrir
Je veu l enfoncer
Mais je veu aussi me reconcilié

Me reconcillié avec la vie
Elle qui cose tout mes souci
Pourquoi elle s acharne
Pourquoi le mal elle reincarne
Personne ne le sé
C est pour ca que je veu me mutilé
Ptit Coeur Brisé

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒə vwa sεtə lamə
ki puʁʁε ɡeʁiʁ tutə mε laʁmə
ʒə vø εl atʁape
ʒə vø εl ɑ̃fɔ̃se
o plys pʁɔfɔ̃ də mε vεnə
sɑ̃ kə ʁjɛ̃ nə la ʁətjεnə

εllə puʁʁε mə sulaʒe
εllə puʁʁε mə ʁəkɔ̃fɔʁte
εllə puʁʁε εm aməne
u ʒi ε tuʒuʁ ʁəve de ale
puʁkwa ʒə nə εl ɑ̃fɔ̃sə pa ?
ʒə nə sε pa

kεl kə ʃozə mə ʁətjɛ̃
ʒə pø pa la ɡaʁde dɑ̃ mε mɛ̃
pø εtʁə kə ʒə vø εm ɑ̃ sɔʁtiʁ
ɑ̃ tu ka ʒə nə vø plys sufʁiʁ
ʒə vø εl ɑ̃fɔ̃se
mε ʒə vø osi mə ʁəkɔ̃silje

mə ʁəkɔ̃sijje avεk la vi
εllə ki kozə tu mε susi
puʁkwa εllə εs aʃaʁnə
puʁkwa lə mal εllə ʁɛ̃kaʁnə
pεʁsɔnə nə lə se
se ε puʁ ka kə ʒə vø mə mytile