Poème-France.com

Poeme : Encore Pour Mon AngeEncore Pour Mon Ange

A moi tu t es confié
Je ne savais pas coment t aider
Puis je me suis demander
Pourquoi c etait a moi que tu t etait livré

En t écoutant parler
En toi j ai trouver
La personne que j avais toujour rechercher
Dans mes reves les plus osé

Tu m as raconter
Tout se qui t etai arriver
Toute les choses que tu avait vecu
Et mes larmes sont venu

Toute les choses que tu as enduré
On reveillé en moi
De vieilles choses passé
Qui mon mise en emoi

Tu etait tout pour moi
Maintenant tu n es plus la
Mais ton visage de roi
Restera toujour graver en moi
Ptit Coeur Brisé

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a mwa ty te ε kɔ̃fje
ʒə nə savε pa kɔme te εde
pɥi ʒə mə sɥi dəmɑ̃de
puʁkwa se ətε a mwa kə ty te ətε livʁe

ɑ̃ te ekutɑ̃ paʁle
ɑ̃ twa ʒi ε tʁuve
la pεʁsɔnə kə ʒi avε tuʒuʁ ʁəʃεʁʃe
dɑ̃ mε ʁəvə lε plysz- oze

ty εm a ʁakɔ̃te
tu sə ki te ətε aʁive
tutə lε ʃozə kə ty avε vəky
e mε laʁmə- sɔ̃ vəny

tutə lε ʃozə kə ty a ɑ̃dyʁe
ɔ̃ ʁəvεje ɑ̃ mwa
də vjεjə ʃozə pase
ki mɔ̃ mizə ɑ̃n- əmwa

ty ətε tu puʁ mwa
mɛ̃tənɑ̃ ty εn ε plys la
mε tɔ̃ vizaʒə də ʁwa
ʁεstəʁa tuʒuʁ ɡʁave ɑ̃ mwa