Poème-France.com

Poeme : JtmJtm

Je me suis fais une image de toi,
Aussi fragile que moi,
J’imaginais dans mes pensées,
Que tu été vraiment parfait,
Quand j’ai commencer a te parler,
J’ai découvert que c’est faut,
Que tu as en réaliter plein de défauts,
Qui vite m’ont fait t’oublier,
Sans m’en rendre compte j’ai continuais à t’aimer.
Je regrette tout mes sentiments,
Que tu rejette tant.
J’en ai marre de t’attendre
Sans pouvoir comprendre,
Pourquoi tu ne veux pas essayer
De rien qu’un peut m’aimer,
Rien qu’une nuit, un jour, une heure.
Je ne comprend pas pourquoi je pleure,
En pensant à mes sentiments,
Que tu ne vera jamais,
Car je suis bien prête a ne pas te les montrer.
Je suis obstiné,
Car je continue a t’aimer.
Sans rien en retour,
Surtout pas de l’amour
J’aimerai que tu sois prêt à accepter
Mon amour ou même mon amitié
Tu as refusé les deux, mais petit à petit,
Je viens vers toi et j’essaye
J’aimeré être a la place
De ces filles que tu enlaces.
Sans comprendre pourquoi,
Je te vois,
Comme un jeune homme innacéssible.
Qui est tout simplement parfait,
Qui a tout de l’homme que j’attend
Depuis si longtemps.
Meme si je sais que c’est faux
Que tu as d’immense défauts
Tu reste pour moi cet homme que j’aime
Si fort que je t’aime plus que la vie elle meme
Pour la vie !
Si déjà j’était ton amie,
Ce serai déjà ca de pris
Ce que je sais
C’est que je t’ai aimé
Depuis le premier regard
Sans nous parlén nous nous sommes regardé
Et avons rigolé.
J’étais peut etre déstiné
A autant t’aimer
J’aimerai, rien qu’un fois, posé
Sur tes lèvres un doux baiser
Signifiant « Je t’aime »
Car ce sentiments
Je le resent depuis si longtemps
Je voudré maintenant te l’avouer
A ti et au monde entier
Je n’imagnie pas ma vie sans toi
Sans te voir, tu fais partis de moi,
Je ne pourrais pas te rejetter
Meme si je le voulais.
Je pense tellement a toi
Je me demande parfois
Si cela ne vaut pas la peine d’esperer
Encore un peu.
Cela fais maintenat 14mois,
Que j’attends que tu vienne vers moi,
Cette fois je suis décidé
Une fois pour toute a t’oublier,
Si cela est possible.
« L’amour impossible,
Est le plus beau des amour »
Je suis d’accord mais tous les jours,
Pensé a toi sans rien en retour c’est trop !
Je veut bien que cet amour soit impossible
Mais en ce moment ce qui est impossible
Ce sont mes sentiment, trop fort pour ne plus exister
J’aimerai tellement ne plus t’aimer
Je te promais
Que je vais essayer
Mais je sais que c’est inutile
Car je sais que je t’aimerai toujours
Tu es l’homme de ma vie, mon seul amour
Cet déclaration je te la fais, car je t’aime
Et sans aucun dilème
Je te l’avoue un fois pour toute, je n’arriverai jamais
Et meme si je le voulais, a t’oublier
Tu es mon sang, ma chair
Mon seul but, mon air
Celui pour qui je vie
Depuis bientot un an et demi…
Ptite_Ange

PostScriptum

J’aime un garcon qui lui ne m’aime pas. . . et sans y réfléchir j’ai écrit tout ca


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə mə sɥi fεz- ynə imaʒə də twa,
osi fʁaʒilə kə mwa,
ʒimaʒinε dɑ̃ mε pɑ̃se,
kə ty ete vʁεmɑ̃ paʁfε,
kɑ̃ ʒε kɔmɑ̃se a tə paʁle,
ʒε dekuvεʁ kə sε fo,
kə ty a ɑ̃ ʁealite plɛ̃ də defo,
ki vitə mɔ̃ fε tublje,
sɑ̃ mɑ̃ ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə ʒε kɔ̃tinɥεz- a tεme.
ʒə ʁəɡʁεtə tu mε sɑ̃timɑ̃,
kə ty ʁəʒεtə tɑ̃.
ʒɑ̃n- ε maʁə də tatɑ̃dʁə
sɑ̃ puvwaʁ kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
puʁkwa ty nə vø pa esεje
də ʁjɛ̃ kœ̃ pø mεme,
ʁjɛ̃ kynə nɥi, œ̃ ʒuʁ, ynə œʁ.
ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa puʁkwa ʒə plœʁə,
ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a mε sɑ̃timɑ̃,
kə ty nə vəʁa ʒamε,
kaʁ ʒə sɥi bjɛ̃ pʁεtə a nə pa tə lε mɔ̃tʁe.
ʒə sɥiz- ɔpstine,
kaʁ ʒə kɔ̃tinɥ a tεme.
sɑ̃ ʁjɛ̃ ɑ̃ ʁətuʁ,
syʁtu pa də lamuʁ
ʒεməʁε kə ty swa pʁε a aksεpte
mɔ̃n- amuʁ u mεmə mɔ̃n- amitje
ty a ʁəfyze lε dø, mε pəti a pəti,
ʒə vjɛ̃ vεʁ twa e ʒesεj
ʒεməʁe εtʁə a la plasə
də sε fijə kə ty ɑ̃lasə.
sɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə puʁkwa,
ʒə tə vwa,
kɔmə œ̃ ʒənə ɔmə inasesiblə.
ki ε tu sɛ̃pləmɑ̃ paʁfε,
ki a tu də lɔmə kə ʒatɑ̃
dəpɥi si lɔ̃tɑ̃.
məmə si ʒə sε kə sε fo
kə ty a dimɑ̃sə defo
ty ʁεstə puʁ mwa sεt ɔmə kə ʒεmə
si fɔʁ kə ʒə tεmə plys kə la vi εllə məmə
puʁ la vi !
si deʒa ʒetε tɔ̃n- ami,
sə səʁε deʒa ka də pʁi
sə kə ʒə sε
sε kə ʒə tε εme
dəpɥi lə pʁəmje ʁəɡaʁ
sɑ̃ nu paʁlen nu nu sɔmə ʁəɡaʁde
e avɔ̃ ʁiɡɔle.
ʒetε pø εtʁə destine
a otɑ̃ tεme
ʒεməʁε, ʁjɛ̃ kœ̃ fwa, poze
syʁ tε lεvʁəz- œ̃ du bεze
siɲifjɑ̃t « ʒə tεmə »
kaʁ sə sɑ̃timɑ̃
ʒə lə ʁəse dəpɥi si lɔ̃tɑ̃
ʒə vudʁe mɛ̃tənɑ̃ tə lavue
a ti e o mɔ̃də ɑ̃tje
ʒə nimaɲi pa ma vi sɑ̃ twa
sɑ̃ tə vwaʁ, ty fε paʁti də mwa,
ʒə nə puʁʁε pa tə ʁəʒεte
məmə si ʒə lə vulε.
ʒə pɑ̃sə tεllmɑ̃ a twa
ʒə mə dəmɑ̃də paʁfwa
si səla nə vo pa la pεnə dεspəʁe
ɑ̃kɔʁə œ̃ pø.
səla fε mɛ̃təna katɔʁzə mwa,
kə ʒatɑ̃ kə ty vjεnə vεʁ mwa,
sεtə fwa ʒə sɥi deside
ynə fwa puʁ tutə a tublje,
si səla ε pɔsiblə.
« lamuʁ ɛ̃pɔsiblə,
ε lə plys bo dεz- amuʁ »
ʒə sɥi dakɔʁ mε tus lε ʒuʁ,
pɑ̃se a twa sɑ̃ ʁjɛ̃ ɑ̃ ʁətuʁ sε tʁo !
ʒə vø bjɛ̃ kə sεt amuʁ swa ɛ̃pɔsiblə
mεz- ɑ̃ sə mɔmɑ̃ sə ki εt- ɛ̃pɔsiblə
sə sɔ̃ mε sɑ̃timɑ̃, tʁo fɔʁ puʁ nə plysz- εɡziste
ʒεməʁε tεllmɑ̃ nə plys tεme
ʒə tə pʁɔmε
kə ʒə vεz- esεje
mε ʒə sε kə sεt- inytilə
kaʁ ʒə sε kə ʒə tεməʁε tuʒuʁ
ty ε lɔmə də ma vi, mɔ̃ səl amuʁ
sεt deklaʁasjɔ̃ ʒə tə la fε, kaʁ ʒə tεmə
e sɑ̃z- okœ̃ dilεmə
ʒə tə lavu œ̃ fwa puʁ tutə, ʒə naʁivəʁε ʒamε
e məmə si ʒə lə vulε, a tublje
ty ε mɔ̃ sɑ̃, ma ʃεʁ
mɔ̃ səl byt, mɔ̃n- εʁ
səlɥi puʁ ki ʒə vi
dəpɥi bjɛ̃to œ̃n- ɑ̃ e dəmi…