Poème-France.com

Poeme : LibreLibre

Tu es mon ame sœur,
Mon cœur,
Je t’ai aufaire mon innocence,
Contre ta confiance,
Tu m’a accepté
Puis tu m’as aimée
Grace a toi,
Je me sens enfin moi,
Libre de pensé,
Libre d’aimée,
Libre de vivre,
Libre de te chérir,
Tu es mon ami,
Mon chéri,
Mon amour
Pour toujours
Je te cheriré
Et je t’aimerai
Toute ma vie
Ptite_Ange

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε mɔ̃n- amə sœʁ,
mɔ̃ kœʁ,
ʒə tε ofεʁə mɔ̃n- inɔsɑ̃sə,
kɔ̃tʁə ta kɔ̃fjɑ̃sə,
ty ma aksεpte
pɥi ty ma εme
ɡʁasə a twa,
ʒə mə sɑ̃sz- ɑ̃fɛ̃ mwa,
libʁə də pɑ̃se,
libʁə dεme,
libʁə də vivʁə,
libʁə də tə ʃeʁiʁ,
ty ε mɔ̃n- ami,
mɔ̃ ʃeʁi,
mɔ̃n- amuʁ
puʁ tuʒuʁ
ʒə tə ʃəʁiʁe
e ʒə tεməʁε
tutə ma vi