Poème-France.com

Poeme : ImpardonableImpardonable

Tu ma cassé
Tu ma blessé
Comment jpourai pardonner
Un homme qui ma tappé
Tu m’a violer
Tu m’a briser
Sans aucune raison
Jvoudrai ke tu tretrouve en prison
Tu merite pas de vivre
D’etre libre
Jvoudrai te faire tuer
Jvoudrai te voir enprisonné
Jvoudrai plus exicté
Jvoudrai msuccider
Quand tu dis que je vaut rien
Que mes parents sont des chiens
Jvoudrai te blesser
Jvoudrai kte sois jamais né
Si seulement c’est possible !
Que jsois plus jamais ta cible
Ke tu m’oublie
Car on sra plu jamé dan lmeme li
Tu es parti jsui bien contente
Maintenant g la joi dvivre permanente
Plus personne pourra
M’enlever ca
Meme toi, tu mrefera
Jamais tombé dans tes bras
Ptite_Ange

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ma kase
ty ma blese
kɔmɑ̃ ʒpuʁε paʁdɔne
œ̃n- ɔmə ki ma tape
ty ma vjɔle
ty ma bʁize
sɑ̃z- okynə ʁεzɔ̃
ʒvudʁε kə ty tʁətʁuvə ɑ̃ pʁizɔ̃
ty məʁitə pa də vivʁə
dεtʁə libʁə
ʒvudʁε tə fεʁə tɥe
ʒvudʁε tə vwaʁ ɑ̃pʁizɔne
ʒvudʁε plysz- εɡzikte
ʒvudʁε msykside
kɑ̃ ty di kə ʒə vo ʁjɛ̃
kə mε paʁɑ̃ sɔ̃ dε ʃjɛ̃
ʒvudʁε tə blese
ʒvudʁε ktə swa ʒamε ne
si sələmɑ̃ sε pɔsiblə !
kə ʒswa plys ʒamε ta siblə
kə ty mubli
kaʁ ɔ̃ sʁa ply ʒame dɑ̃ lməmə li
ty ε paʁti ʒsɥi bjɛ̃ kɔ̃tɑ̃tə
mɛ̃tənɑ̃ ʒe la ʒwa dvivʁə pεʁmanɑ̃tə
plys pεʁsɔnə puʁʁa
mɑ̃ləve ka
məmə twa, ty mʁəfəʁa
ʒamε tɔ̃be dɑ̃ tε bʁa