Poème-France.com

Poeme : A Cause De ToiA Cause De Toi

Je suis seule a jamais,
Parce que je t’aimai,
Tu as cassé,
Je suis tombée a tes pieds
Tu n’a rien voulut savoir,
Meme quand avec tout mon déséspoir
Je t’ai dit : Ne part pas car sans toi
Je ne suis rien, meme plus moi !
Tu m’a répondu
Que tu en avait trop su
Que tu voulais plus rien savoir
Qu’il n’y avait plus aucun éspoir
A cause de toi, je n’ai plus voulu exicté
J’ai voulu me sucider !
A cause de toi, on prend pour une folle
Depuis qu’apres ton départ jsui tombé sur sol
A cause de toi, plus personne me fait confiance,
Est ce que cela brise ta conscience ?
Tu es un batard
Tu ma laissé crevé, j’en ai marre
J’ai pu me tiré de la
Un chose et sur c’est pas
Grace a toi
Mais grace a moi,
J’ai su garder la tete haute,
Quand les gens me disais allez vient la que je te saute
C’est pas grace a toi,
Mais a cause de toi !
Ptite_Ange

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi sələ a ʒamε,
paʁsə kə ʒə tεmε,
ty a kase,
ʒə sɥi tɔ̃be a tε pje
ty na ʁjɛ̃ vuly savwaʁ,
məmə kɑ̃t- avεk tu mɔ̃ dezespwaʁ
ʒə tε di : nə paʁ pa kaʁ sɑ̃ twa
ʒə nə sɥi ʁjɛ̃, məmə plys mwa !
ty ma ʁepɔ̃dy
kə ty ɑ̃n- avε tʁo sy
kə ty vulε plys ʁjɛ̃ savwaʁ
kil ni avε plysz- okœ̃ espwaʁ
a kozə də twa, ʒə nε plys vuly εɡzikte
ʒε vuly mə syside !
a kozə də twa, ɔ̃ pʁɑ̃ puʁ ynə fɔlə
dəpɥi kapʁə- tɔ̃ depaʁ ʒsɥi tɔ̃be syʁ sɔl
a kozə də twa, plys pεʁsɔnə mə fε kɔ̃fjɑ̃sə,
ε sə kə səla bʁizə ta kɔ̃sjɑ̃sə ?
ty ε œ̃ bataʁ
ty ma lεse kʁəve, ʒɑ̃n- ε maʁə
ʒε py mə tiʁe də la
œ̃ ʃozə e syʁ sε pa
ɡʁasə a twa
mε ɡʁasə a mwa,
ʒε sy ɡaʁde la tətə-otə,
kɑ̃ lε ʒɑ̃ mə dizεz- ale vjɛ̃ la kə ʒə tə sotə
sε pa ɡʁasə a twa,
mεz- a kozə də twa !