Poème-France.com

Poeme : Toi…Toi…

Je sais pas si cela fais beaucoup de diffèrence
Mais c’est a toi que je pense
Malgré la betise que j’ai commis
En mettant fin a nous deux, j’ai sentit
Qu’une part de moi,
Ne voulais pas que mon histoire avec toi
Ce termine ainsi, comme rien ne c’était passée
On parle ensemble comme deux amis… mais…
Je me pose une question : pourquoi je ne te demande pas de recommencé ?
J’ai surrement peur, peur de souffrir encore une fois, meme les années
Les mois, les semaines ne me feront jamais oublié
Comme j’ai souffert lorsque je t’ai laissé tomber,
A ce moment j’en aimé un autre,
J’avais besoin des mots de quelqu’un d’autre
Mais lui… il n’avais pas besoin de mes mots, de ma tendresse et de mes baisers
Je me suis sentit bete d’avoir tout sacrifié,
Pour lui, que je connaissais a peine…
Je ne sais plus si je t’aime
Mais je sais que tu fais partit de moi
Mon premier petit copain ce fut toi ! !
Ptite_Ange

PostScriptum

Voila pour Kévin mon premier petit copain en février


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sε pa si səla fε boku də difεʁɑ̃sə
mε sεt- a twa kə ʒə pɑ̃sə
malɡʁe la bətizə kə ʒε kɔmi
ɑ̃ mεtɑ̃ fɛ̃ a nu dø, ʒε sɑ̃ti
kynə paʁ də mwa,
nə vulε pa kə mɔ̃n- istwaʁə avεk twa
sə tεʁminə ɛ̃si, kɔmə ʁjɛ̃ nə setε pase
ɔ̃ paʁlə ɑ̃sɑ̃blə kɔmə døz- ami… mε…
ʒə mə pozə ynə kεstjɔ̃ : puʁkwa ʒə nə tə dəmɑ̃də pa də ʁəkɔmɑ̃se ?
ʒε syʁəmɑ̃ pœʁ, pœʁ də sufʁiʁ ɑ̃kɔʁə ynə fwa, məmə lεz- ane
lε mwa, lε səmεnə nə mə fəʁɔ̃ ʒamεz- ublje
kɔmə ʒε sufεʁ lɔʁskə ʒə tε lεse tɔ̃be,
a sə mɔmɑ̃ ʒɑ̃n- εme œ̃n- otʁə,
ʒavε bəzwɛ̃ dε mo də kεlkœ̃ dotʁə
mε lɥi… il navε pa bəzwɛ̃ də mε mo, də ma tɑ̃dʁεsə e də mε bεze
ʒə mə sɥi sɑ̃ti bətə davwaʁ tu sakʁifje,
puʁ lɥi, kə ʒə kɔnεsεz- a pεnə…
ʒə nə sε plys si ʒə tεmə
mε ʒə sε kə ty fε paʁti də mwa
mɔ̃ pʁəmje pəti kɔpɛ̃ sə fy twa ! !