Poème-France.com

Poeme : J’Ai Retrouvé L’AmourJ’Ai Retrouvé L’Amour

Cette chanson que tu m’as chantée,
Celle qui m’a fait pleurer,
Celle que tu m’as jouée,
Et qui m’a donnée envie de t’embrasser…
Je crois que je suis amoureuse,
Et qu’avec toi je ne serais pas malheureuse,
J’ai confiance en toi,
Tu me réchauffe quand j’ai froid…
Deux mois célibataire,
Deux mois les pieds sur terre,
Mais le 4 septembre,
J’ai enfin cessé d’attendre…
Je me retrouve dans les nuages,
Tu m’as fait tourner la page.
Je rêve de toi chaque nuits,
J’éspere que ça durera toute la vie…
Je t’aime, je t’aime, je t’aime…
Plus que tout au monde…
Tu es trop important pour moi,
Je ne souhaite qu’une chose, qu’on ne casse surtout pas…
Te quierro…
Trop trop trop…

Ta petite princesse ki t’Aime à la folie.
Ptite Plume(Mimile)

PostScriptum

Message d’amour pr Anthony ke jaime a la folie… ta chanson étè tro tro belle. MERCI mn amour… JE T’AIME…
(jlé fé vite fè il è pa top) ! ! ! lachez d coms !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεtə ʃɑ̃sɔ̃ kə ty ma ʃɑ̃te,
sεllə ki ma fε pləʁe,
sεllə kə ty ma ʒue,
e ki ma dɔne ɑ̃vi də tɑ̃bʁase…
ʒə kʁwa kə ʒə sɥiz- amuʁøzə,
e kavεk twa ʒə nə səʁε pa maləʁøzə,
ʒε kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa,
ty mə ʁeʃofə kɑ̃ ʒε fʁwa…
dø mwa selibatεʁə,
dø mwa lε pje syʁ teʁə,
mε lə katʁə sεptɑ̃bʁə,
ʒε ɑ̃fɛ̃ sese datɑ̃dʁə…
ʒə mə ʁətʁuvə dɑ̃ lε nɥaʒə,
ty ma fε tuʁne la paʒə.
ʒə ʁεvə də twa ʃakə nɥi,
ʒespəʁə kə sa dyʁəʁa tutə la vi…
ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə…
plys kə tut- o mɔ̃də…
ty ε tʁo ɛ̃pɔʁtɑ̃ puʁ mwa,
ʒə nə suεtə kynə ʃozə, kɔ̃ nə kasə syʁtu pa…
tə kjeʁo…
tʁo tʁo tʁo…

ta pətitə pʁɛ̃sεsə ki tεmə a la fɔli.