Poème-France.com

Poeme : Mystérieuse PersonneMystérieuse Personne

Un jour, une personne a illuminé mon cœur
Depuis, elle parcours sans cesse mes penssées !
Me sentir loin d’elle reveille mes pleurs
Son corps n’est presque jamais là pour me réconforter…
Grâce à elle ma vie est devenue un rêve
Elle m’a fait découvrir
Ce qu’est vraiment l’amour
Qu’elle ne laisse jamais s’éteindre ce rêve
Car, maintenant mon cœur lui appartient pour toujours
Il existe mille et une façons de lui prouver combien je l’aime
Mais aucune n’est assez forte pour moi
Cette personne qui a transformé ma vie
C’est toi !
Alors n’oublie jamais cela :
Mon bébé, je t’aime…
Ptite Puce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʒuʁ, ynə pεʁsɔnə a ilymine mɔ̃ kœʁ
dəpɥi, εllə paʁkuʁ sɑ̃ sεsə mε pɑ̃se !
mə sɑ̃tiʁ lwɛ̃ dεllə ʁəvεjə mε plœʁ
sɔ̃ kɔʁ nε pʁεskə ʒamε la puʁ mə ʁekɔ̃fɔʁte…
ɡʁasə a εllə ma vi ε dəvənɥ œ̃ ʁεvə
εllə ma fε dekuvʁiʁ
sə kε vʁεmɑ̃ lamuʁ
kεllə nə lεsə ʒamε setɛ̃dʁə sə ʁεvə
kaʁ, mɛ̃tənɑ̃ mɔ̃ kœʁ lɥi apaʁtjɛ̃ puʁ tuʒuʁ
il εɡzistə milə e ynə fasɔ̃ də lɥi pʁuve kɔ̃bjɛ̃ ʒə lεmə
mεz- okynə nεt- ase fɔʁtə puʁ mwa
sεtə pεʁsɔnə ki a tʁɑ̃sfɔʁme ma vi
sε twa !
alɔʁ nubli ʒamε səla :
mɔ̃ bebe, ʒə tεmə…