Poème-France.com

Poeme : Mon R^veMon R^ve

Quand je vois ton sourire avec tes yeux plissés
J’ai l’impression de voler…
De voler trés haut et d’atterir sur un petit nuage
Et là, je ferme les yeux et je vois ton image
Quand je t’aperçois
J’ai envie d’être dans tes bras
Car je suis sûre qu’à cet endroit-là
J’oublierais les lourds problémes de la vie
En écrivant ce poéme je ne fais que rêver
Mais peut-être qu’un jour ce rêve se réalisera
Et je me retrouverai dans tes bras…
Ptite Puce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒə vwa tɔ̃ suʁiʁə avεk tεz- iø plise
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də vɔle…
də vɔle tʁe-o e datəʁiʁ syʁ œ̃ pəti nɥaʒə
e la, ʒə fεʁmə lεz- iøz- e ʒə vwa tɔ̃n- imaʒə
kɑ̃ ʒə tapεʁswa
ʒε ɑ̃vi dεtʁə dɑ̃ tε bʁa
kaʁ ʒə sɥi syʁə ka sεt ɑ̃dʁwa la
ʒubljəʁε lε luʁd pʁɔblemə də la vi
ɑ̃n- ekʁivɑ̃ sə pɔemə ʒə nə fε kə ʁεve
mε pø tεtʁə kœ̃ ʒuʁ sə ʁεvə sə ʁealizəʁa
e ʒə mə ʁətʁuvəʁε dɑ̃ tε bʁa…