Poème-France.com

Poeme : Si Je Te PerdsSi Je Te Perds

Si demain je te perds
Qu’on me prennt la vie
Car toi tu es mon air
Et tu es ma vie
Si nous devons nous séparés
Ce serait inutile pour moi de continuer
Sans toi à quoi bon vivre dans ce monde
Dans lequel tu es ma seul source de bonheur
Sans toi la terre me paraît moins ronde
Et plus nombreux seraient mes pleurs
Chaque matin au réveil
Je pense à toi, mon soleil
Et le soir dans mon sommeil
C’est de toi que je rêve
C’est à toi, que je pense sans trêve
Car tu es l’amour de ma vie
Celui que j’aime à la folie
Celui avec qui je veux finir ma vie…
Ptite Puce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si dəmɛ̃ ʒə tə pεʁd
kɔ̃ mə pʁεn la vi
kaʁ twa ty ε mɔ̃n- εʁ
e ty ε ma vi
si nu dəvɔ̃ nu sepaʁe
sə səʁε inytilə puʁ mwa də kɔ̃tinɥe
sɑ̃ twa a kwa bɔ̃ vivʁə dɑ̃ sə mɔ̃də
dɑ̃ ləkεl ty ε ma səl suʁsə də bɔnœʁ
sɑ̃ twa la teʁə mə paʁε mwɛ̃ ʁɔ̃də
e plys nɔ̃bʁø səʁε mε plœʁ
ʃakə matɛ̃ o ʁevεj
ʒə pɑ̃sə a twa, mɔ̃ sɔlεj
e lə swaʁ dɑ̃ mɔ̃ sɔmεj
sε də twa kə ʒə ʁεvə
sεt- a twa, kə ʒə pɑ̃sə sɑ̃ tʁεvə
kaʁ ty ε lamuʁ də ma vi
səlɥi kə ʒεmə a la fɔli
səlɥi avεk ki ʒə vø finiʁ ma vi…