Poème-France.com

Poeme : Le Secret Du BonheurLe Secret Du Bonheur

Ne laisse pas la haine envahir ton cœur
Ni les inquiétudes torturés ton esprit
Vivre simplement attendre peu et donner beaucoup
Remplir sa vie d’amour, d’amitié
Diffuse des rayons de soleil
Oublie-toi et pense au autres
Fais ce que tu veux que l’on te fasse
Fait ceci pendant une semaine
Et tu seras agréablement surpris
Agréablement surpris car tu verras naître
Des sourires, du bonheur… autour de toi.
Ptite Puce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nə lεsə pa la-εnə ɑ̃vaiʁ tɔ̃ kœʁ
ni lεz- ɛ̃kjetydə tɔʁtyʁe tɔ̃n- εspʁi
vivʁə sɛ̃pləmɑ̃ atɑ̃dʁə pø e dɔne boku
ʁɑ̃pliʁ sa vi damuʁ, damitje
difyzə dε ʁεjɔ̃ də sɔlεj
ubli twa e pɑ̃sə o otʁə
fε sə kə ty vø kə lɔ̃ tə fasə
fε səsi pɑ̃dɑ̃ ynə səmεnə
e ty səʁaz- aɡʁeabləmɑ̃ syʁpʁi
aɡʁeabləmɑ̃ syʁpʁi kaʁ ty veʁa nεtʁə
dε suʁiʁə, dy bɔnœʁ… otuʁ də twa.