Poème-France.com

Poeme : Quoique…Quoique…

Quoique je fasse, je sais que tu ne reviendras pas
J’ai beau me dire que je t’aime encore
Où que je sois, quoi ue je fasse
Je pense à toi
Et en pensant à toi, je repense à nos moments
Je voudrais te dire que je t’aime
Tu es venu, tu m’as rendu heureuse
Maintenant que tu es parti
Je suis triste
Et mes larmes n’y changeront rien
Mais moi je t’attends, car on m’as apris
À ne jamais dire « jamais »
Tu étais mon prince charmant
Maintenant que tu ne l’ai plus
La princesse pleure sans toi
Tes yeux bleus
Ton sourire
Et ton amour me fait toujours autant craquer
Et maintenant je marche seule
Sans que tu me tienne la main
Et ke tu me dise je t’aime.
Ptite Puce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kwakə ʒə fasə, ʒə sε kə ty nə ʁəvjɛ̃dʁa pa
ʒε bo mə diʁə kə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə
u kə ʒə swa, kwa ɥ ʒə fasə
ʒə pɑ̃sə a twa
e ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a twa, ʒə ʁəpɑ̃sə a no mɔmɑ̃
ʒə vudʁε tə diʁə kə ʒə tεmə
ty ε vəny, ty ma ʁɑ̃dy œʁøzə
mɛ̃tənɑ̃ kə ty ε paʁti
ʒə sɥi tʁistə
e mε laʁmə- ni ʃɑ̃ʒəʁɔ̃ ʁjɛ̃
mε mwa ʒə tatɑ̃, kaʁ ɔ̃ ma apʁi
a nə ʒamε diʁə « ʒamεs »
ty etε mɔ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃
mɛ̃tənɑ̃ kə ty nə lε plys
la pʁɛ̃sεsə plœʁə sɑ̃ twa
tεz- iø bløs
tɔ̃ suʁiʁə
e tɔ̃n- amuʁ mə fε tuʒuʁz- otɑ̃ kʁake
e mɛ̃tənɑ̃ ʒə maʁʃə sələ
sɑ̃ kə ty mə tjεnə la mɛ̃
e kə ty mə dizə ʒə tεmə.