Poème-France.com

Poeme : Tu M’As Fait PeurTu M’As Fait Peur

Tu m’as fait peur
Cette absence
Ce renoncement
Ce téléphone brusquement muet
Inerte
Inutile
Detestable
Mort
Te transformant en un immense souvenir
Violent
Puissant
Rupture brutale
Imcompréhensible
J’ai aussitôt compris
Que je tenais vraiment à toi
Énormément ! :
Ton absence soudaine
Le manque de tes appels
De tes « bips » matinaux qui me dise
« Appel-moi, dis-moi bonjour, montre moi qu’il fait beau »
Tout cela a fait naître mes larmes
J’ai cru fondre
Ne plus exister
Que dans un monde devenu chasue minute
Plus gris…
Ptite Puce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ma fε pœʁ
sεtə absɑ̃sə
sə ʁənɔ̃səmɑ̃
sə telefɔnə bʁyskəmɑ̃ mɥε
inεʁtə
inytilə
dətεstablə
mɔʁ
tə tʁɑ̃sfɔʁmɑ̃ ɑ̃n- œ̃n- imɑ̃sə suvəniʁ
vjɔle
pɥisɑ̃
ʁyptyʁə bʁytalə
ɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃siblə
ʒε osito kɔ̃pʁi
kə ʒə tənε vʁεmɑ̃ a twa
enɔʁmemɑ̃ ! :
tɔ̃n- absɑ̃sə sudεnə
lə mɑ̃kə də tεz- apεl
də təs « bips » matino ki mə dizə
« apεl mwa, di mwa bɔ̃ʒuʁ, mɔ̃tʁə mwa kil fε bo »
tu səla a fε nεtʁə mε laʁmə
ʒε kʁy fɔ̃dʁə
nə plysz- εɡziste
kə dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də dəvəny ʃazɥ minytə
plys ɡʁi…