Poème-France.com

Poeme : AdieuAdieu

Tu es venu,
Tu m’as di c fini
Tu m’as di je sui dsl
Tu m’as di jen aime une otre
Tu m’as di pardonne moi…

Je n’est pu ke te repondre ADIEU…
Tu étais ma seul raison de vivre
Tu étais mon oxygene
Tu étais mon soleil
Tu était tous simplement ma vie !

Maintenant ke tu n’est plus la,
Je peu partir de ce monde
Plus rien ne me retien
Mais sache ke je part en t’aimant toujours…

JE T’AIMMMMMME
Ptite Sirene

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε vəny,
ty ma di se fini
ty ma di ʒə sɥi de εs εl
ty ma di ʒεn εmə ynə ɔtʁə
ty ma di paʁdɔnə mwa…

ʒə nε py kə tə ʁəpɔ̃dʁə adjø…
ty etε ma səl ʁεzɔ̃ də vivʁə
ty etε mɔ̃n- ɔksiʒənə
ty etε mɔ̃ sɔlεj
ty etε tus sɛ̃pləmɑ̃ ma vi !

mɛ̃tənɑ̃ kə ty nε plys la,
ʒə pø paʁtiʁ də sə mɔ̃də
plys ʁjɛ̃ nə mə ʁətjɛ̃
mε saʃə kə ʒə paʁ ɑ̃ tεmɑ̃ tuʒuʁ…

ʒə tε εm εm εm mə