Poème-France.com

Poeme : Pr Mon PrincePr Mon Prince

Tu es apparu ds ma vie
Un jour ou jallai mal
Tu m’as di de belle choz
Des choz kon ne maV jms dites auparavant
Des choz ke je noublirai jms,

Tu as su me redonné confiance
Tu as eT le seul a me comprendre
Le seul a croire en moi
Le seul a maimé com gt !

Depuis ce jour tu fai parti de ma vie
TU ES MA VIE
Et je ne pe ke te dire : JE T’AIME
Ptite Sirene

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε apaʁy de εs ma vi
œ̃ ʒuʁ u ʒalε mal
ty ma di də bεllə ʃoz
dε ʃoz kɔ̃ nə mav ʒi εm εs ditəz- opaʁavɑ̃
dε ʃoz kə ʒə nubliʁε ʒi εm εs,

ty a sy mə ʁədɔne kɔ̃fjɑ̃sə
ty a e lə səl a mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə
lə səl a kʁwaʁə ɑ̃ mwa
lə səl a mεme kɔm ʒe te !

dəpɥi sə ʒuʁ ty fε paʁti də ma vi
ty ε ma vi
e ʒə nə pə kə tə diʁə : ʒə tεmə