Poème-France.com

Poeme : Comment Te Dire ? ? ?Comment Te Dire ? ? ?

Comment te dire ke je taime ?
Mon amour est tellement for
Ke le mot je t’aime semble miniscule
Aucun mot ne pe decrire cet amour

Comment te dire ke g peur ? ?
Oui g peur de te perdre
Peur ke taille voir ailleur
Pk ai je peur ? ?

Comment te dire ke malgré cette peur je te fai confiance ?
Oui jc tu pense ke ce nest pa logique
Je ne c meme si jme comprend
Et pourtt je te fai confiance

Comment te dire ke tu es ma vie ?
Et oui tu mes apparu com ca
Alor ke gt mal
Sans toi ma vie na plus de sens

Comment te dire ke te perdre c perdre ma vie ? ?
Comment te dire c choz la ? ?
Comment te dire ? ?

Je t’aime
Ptite Sirene

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmɑ̃ tə diʁə kə ʒə tεmə ?
mɔ̃n- amuʁ ε tεllmɑ̃ fɔʁ
kə lə mo ʒə tεmə sɑ̃blə miniskylə
okœ̃ mo nə pə dəkʁiʁə sεt amuʁ

kɔmɑ̃ tə diʁə kə ʒe pœʁ ? ?
ui ʒe pœʁ də tə pεʁdʁə
pœʁ kə tajə vwaʁ ajœʁ
pe ka ε ʒə pœʁ ? ?

kɔmɑ̃ tə diʁə kə malɡʁe sεtə pœʁ ʒə tə fε kɔ̃fjɑ̃sə ?
ui ʒi se ty pɑ̃sə kə sə nεst pa lɔʒikə
ʒə nə se məmə si ʒmə kɔ̃pʁɑ̃
e puʁt ʒə tə fε kɔ̃fjɑ̃sə

kɔmɑ̃ tə diʁə kə ty ε ma vi ?
e ui ty mεz- apaʁy kɔm ka
alɔʁ kə ʒe te mal
sɑ̃ twa ma vi na plys də sɑ̃s

kɔmɑ̃ tə diʁə kə tə pεʁdʁə se pεʁdʁə ma vi ? ?
kɔmɑ̃ tə diʁə se ʃoz la ? ?
kɔmɑ̃ tə diʁə ? ?

ʒə tεmə