Poème-France.com

Poeme : ToiToi

Laisse moi lire dans tes yeux
Chercher notre bonheur a deux
Ne détourne pas ton regard
Tu me laisse dans le brouillard

Redonne-moi de l’espoir
Je nous entrevois dans le noir
Tes bras me protège du monde
Et m’encercle dans une ronde

Je souhaite t’ouvrir mon cœur
Oh ! je t’en prit efface ma douleur
Ma berceuse sera les battements de ta vie

Je vais perdre espoir, me tourne vers l’oublis
Effacer le souffle de ta bouche
M’endormir en rêvant que tu me touche.
Ptiteso

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lεsə mwa liʁə dɑ̃ tεz- iø
ʃεʁʃe nɔtʁə bɔnœʁ a dø
nə detuʁnə pa tɔ̃ ʁəɡaʁ
ty mə lεsə dɑ̃ lə bʁujaʁ

ʁədɔnə mwa də lεspwaʁ
ʒə nuz- ɑ̃tʁəvwa dɑ̃ lə nwaʁ
tε bʁa mə pʁɔtεʒə dy mɔ̃də
e mɑ̃sεʁklə dɑ̃z- ynə ʁɔ̃də

ʒə suεtə tuvʁiʁ mɔ̃ kœʁ
ɔ ! ʒə tɑ̃ pʁi efasə ma dulœʁ
ma bεʁsøzə səʁa lε batəmɑ̃ də ta vi

ʒə vε pεʁdʁə εspwaʁ, mə tuʁnə vεʁ lubli
efase lə suflə də ta buʃə
mɑ̃dɔʁmiʁ ɑ̃ ʁεvɑ̃ kə ty mə tuʃə.