Poème-France.com

Poeme : ??

Je veux te voir plus qu’une soirée
Je veux pouvoir te regarder toute une journée
Te sourire l’automne, l’hiver, le printemps, l’été,
Je veux être avec toi et que s’arrête le temps

Je veux que tu m’apprennes à aimer.
Tes paroles pourraient me rassurer.
Ton odeur me ferait oublier mes tourments.
Tu serais mon prince charmant

Mais la réalité est autre, ceci n’est qu’illusion,
Ou dans ce monde la vérité ne peut-être une passion,
Aujourd’hui des larmes coulent sur mon corps.

Hélas je sais que j’ai tord,
Tord de t’imaginer comme un sauveur,
Qui sécherait mes pleures.
Ptiteso

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vø tə vwaʁ plys kynə swaʁe
ʒə vø puvwaʁ tə ʁəɡaʁde tutə ynə ʒuʁne
tə suʁiʁə lotɔmnə, livεʁ, lə pʁɛ̃tɑ̃, lete,
ʒə vøz- εtʁə avεk twa e kə saʁεtə lə tɑ̃

ʒə vø kə ty mapʁεnəz- a εme.
tε paʁɔlə puʁʁε mə ʁasyʁe.
tɔ̃n- ɔdœʁ mə fəʁε ublje mε tuʁmɑ̃.
ty səʁε mɔ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃

mε la ʁealite εt- otʁə, səsi nε kilyzjɔ̃,
u dɑ̃ sə mɔ̃də la veʁite nə pø tεtʁə ynə pasjɔ̃,
oʒuʁdɥi dε laʁmə- kule syʁ mɔ̃ kɔʁ.

ela ʒə sε kə ʒε tɔʁ,
tɔʁ də timaʒine kɔmə œ̃ sovœʁ,
ki seʃəʁε mε plœʁə.