Poème-France.com

Poeme : Fausse LiberteFausse Liberte

Emmenez-moi loin de vous,
Apprenez-moi à vivre sans vous,
Découvrir le sens de ma vie,
Laissez-moi basculer dans l’oublie.

Chaque jours je nourrirais ma démence,
Et je me laisserai guider en toute confiance.
J’irai là où la vie me portera,
Là où l’amour me mènera

Les jours ne sont pas facile quand le soleil se cache,
Lorsque la lune apparaît les cauchemars me pourchasse,
La raison me réveille mai je l’efface.

Demain je commence ma vie,
Ma pensée ne tien que sur un fil,
Rompu par l’innocence d’une idylle.
Ptiteso

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

aməne mwa lwɛ̃ də vu,
apʁəne mwa a vivʁə sɑ̃ vu,
dekuvʁiʁ lə sɑ̃s də ma vi,
lεse mwa baskyle dɑ̃ lubli.

ʃakə ʒuʁ ʒə nuʁʁiʁε ma demɑ̃sə,
e ʒə mə lεsəʁε ɡide ɑ̃ tutə kɔ̃fjɑ̃sə.
ʒiʁε la u la vi mə pɔʁtəʁa,
la u lamuʁ mə mεnəʁa

lε ʒuʁ nə sɔ̃ pa fasilə kɑ̃ lə sɔlεj sə kaʃə,
lɔʁskə la lynə apaʁε lε koʃəmaʁ mə puʁʃasə,
la ʁεzɔ̃ mə ʁevεjə mε ʒə lefasə.

dəmɛ̃ ʒə kɔmɑ̃sə ma vi,
ma pɑ̃se nə tjɛ̃ kə syʁ œ̃ fil,
ʁɔ̃py paʁ linɔsɑ̃sə dynə idilə.