Poème-France.com

Poeme : Laisse Moi T’AiderLaisse Moi T’Aider

Laisse moi t’aider…

Je vois que tu es mal,
Je vois que sa te bouffe,
Et que tout se mal,
T’arrache ton souffle ! ! !

Laisse moi t’aider…

Je veux faire quelques chose !
Car de te voir comme sa,
C’est comme un drogué sans sa dose :
Il ne le supporte pas !

Laisse moi t’aider…

Stp viens te confier…
Vider ta soufrance
Aller viens respirer…
Donne moi une chance !

Laisse moi t’aider…

Je veus te sortire de là,
Te rendre le sourire.
Tu compte trop pour que moi,
Je te laisse mourir. .

Laisse moi t’aider…
Rachel Piguet

PostScriptum

Tu te reconnaitra dans se poème, si tu le lis. . .
Et stp laisse moi une chance de t’aider, j’ai toujours été là et je le serrais toujours ! ! ! ! Ne l’oublie jamais ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lεsə mwa tεde…

ʒə vwa kə ty ε mal,
ʒə vwa kə sa tə bufə,
e kə tu sə mal,
taʁaʃə tɔ̃ suflə ! ! !

lεsə mwa tεde…

ʒə vø fεʁə kεlk ʃozə !
kaʁ də tə vwaʁ kɔmə sa,
sε kɔmə œ̃ dʁɔɡe sɑ̃ sa dozə :
il nə lə sypɔʁtə pa !

lεsə mwa tεde…

εs te pe vjɛ̃ tə kɔ̃fje…
vide ta sufʁɑ̃sə
ale vjɛ̃ ʁεspiʁe…
dɔnə mwa ynə ʃɑ̃sə !

lεsə mwa tεde…

ʒə vøs tə sɔʁtiʁə də la,
tə ʁɑ̃dʁə lə suʁiʁə.
ty kɔ̃tə tʁo puʁ kə mwa,
ʒə tə lεsə muʁiʁ.

lεsə mwa tεde…