Poème-France.com

Poeme : Comme Un SoleilComme Un Soleil

Comme un soleil tu t’es étein…
Tu es comme lui à une différence,
Je sais que le soleil reviendra demain
Tant dis que toi tu es parti dans l’éransse…

Tu m’a laisser, moi la petite fille…
Tu m’a laisser car tu devais partire…
Tu m’a laisser avant que je puisse te dire :
Papé je t’aime plus que ma propre vie !

Si maintenant on me dis tu meur,
Mais je t’autorise 15 min avec ton Papé
Alors je veux qu’on me donne se quart d’heure
Car je donerais tout se que j’ai pour te parler…

Je t’ai aimé, je t’aime, je t’aimerais
Malheureusement de te le dire j’ai oublié
Ou alors je n’ai tout simplement pas osé…

Mais maintenant il est trop tard…
Le soleil à fais place au noir,
Et toi, tu a fais place au déséspoir…
Rachel Piguet

PostScriptum

Sa fais 6 ans ds 1 mois et 4 jours et plus les jours passe plus c’est dur et plus je m’en veux. . pardonne moi Papé !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmə œ̃ sɔlεj ty tε etɛ̃…
ty ε kɔmə lɥi a ynə difeʁɑ̃sə,
ʒə sε kə lə sɔlεj ʁəvjɛ̃dʁa dəmɛ̃
tɑ̃ di kə twa ty ε paʁti dɑ̃ leʁɑ̃sə…

ty ma lεse, mwa la pətitə fijə…
ty ma lεse kaʁ ty dəvε paʁtiʁə…
ty ma lεse avɑ̃ kə ʒə pɥisə tə diʁə :
pape ʒə tεmə plys kə ma pʁɔpʁə vi !

si mɛ̃tənɑ̃ ɔ̃ mə di ty mœʁ,
mε ʒə totɔʁizə kɛ̃zə mɛ̃ avεk tɔ̃ pape
alɔʁ ʒə vø kɔ̃ mə dɔnə sə kaʁ dœʁ
kaʁ ʒə dɔnəʁε tu sə kə ʒε puʁ tə paʁle…

ʒə tε εme, ʒə tεmə, ʒə tεməʁε
maləʁøzəmɑ̃ də tə lə diʁə ʒε ublje
u alɔʁ ʒə nε tu sɛ̃pləmɑ̃ pa oze…

mε mɛ̃tənɑ̃ il ε tʁo taʁ…
lə sɔlεj a fε plasə o nwaʁ,
e twa, ty a fε plasə o dezespwaʁ…