Poème-France.com

Poeme : Bientôt 6 AnsBientôt 6 Ans

Dans quelques jour sa fera 6 année…
6 ans que tu es parti, que tout est noir…
Malheureusement tu as décidé de t’en aller,
Sans que je puisse te dire au revoir…

Hier j’ai eu une apparition, je t’ai vu,
Et tu m’a dis très clairement :
Dépêches toi, je te perds de vue…
Tout cela en pleurant…

Alors maintenant je dois m’en aller,
Je ne veux pas te perdre une 2 eme fois,
Ne t’inquiete pas je serais bientôt à tes cotés

A quoi bon rester ici,
Sur cette terre pourri,
Où tout me dégoûte !
Rachel Piguet

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃ kεlk ʒuʁ sa fəʁa siz- ane…
siz- ɑ̃ kə ty ε paʁti, kə tut- ε nwaʁ…
maləʁøzəmɑ̃ ty a deside də tɑ̃n- ale,
sɑ̃ kə ʒə pɥisə tə diʁə o ʁəvwaʁ…

jεʁ ʒε y ynə apaʁisjɔ̃, ʒə tε vy,
e ty ma di tʁε klεʁəmɑ̃ :
depεʃə twa, ʒə tə pεʁd də vɥ…
tu səla ɑ̃ pləʁɑ̃…

alɔʁ mɛ̃tənɑ̃ ʒə dwa mɑ̃n- ale,
ʒə nə vø pa tə pεʁdʁə ynə døz- əmə fwa,
nə tɛ̃kjətə pa ʒə səʁε bjɛ̃to a tε kɔte

a kwa bɔ̃ ʁεste isi,
syʁ sεtə teʁə puʁʁi,
u tu mə deɡutə !