Poème-France.com

Poeme : 9. Juin9. Juin

On est le 9 juin, aujourd’hui je sombre déja 6 ans que tu m’a laisser,
Déjà 6 ans que ma vie est sombre, 6 ans que tu m’a abandonné…
J’en ai marre je veux crever ! Tu me manque je veux te retrouver.
J’ai besoin de toi pour avancer ! Je veux te sentir à mes cotés ! !

Je me demande à quoi bon exister, à quoi bon persévèrer ? !
Alors que dans mes bras je veux tellement te serrer ! !
Tu ne peux pas savoir la tristesse que tu as laisser !
Et meme si ici deja tout le monde t’a oublier,

Pour moi sa fais 6ans que tu continue d’exister !
Malheureusement je ne te vois que dans mes pensées,
Mais moi ; j’ai besoin de toi pour pouvoir avancer !

De me convaincre que tu étais parti j’ai essayé,
Mais à cette raison, je ne peux me raisigner !
Car pour moi tu es vivant : JE T’AIME Papé ! !
Rachel Piguet

PostScriptum

6 ans. . . j’en creve de mal !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃n- ε lə nəf ʒɥɛ̃, oʒuʁdɥi ʒə sɔ̃bʁə deʒa siz- ɑ̃ kə ty ma lεse,
deʒa siz- ɑ̃ kə ma vi ε sɔ̃bʁə viʁɡylə siz- ɑ̃ kə ty ma abɑ̃dɔne…
ʒɑ̃n- ε maʁə ʒə vø kʁəve ! ty mə mɑ̃kə ʒə vø tə ʁətʁuve.
ʒε bəzwɛ̃ də twa puʁ avɑ̃se ! ʒə vø tə sɑ̃tiʁ a mε kɔte ! !

ʒə mə dəmɑ̃də a kwa bɔ̃ εɡziste, a kwa bɔ̃ pεʁsevεʁe ? !
alɔʁ kə dɑ̃ mε bʁa ʒə vø tεllmɑ̃ tə seʁe ! !
ty nə pø pa savwaʁ la tʁistεsə kə ty a lεse !
e məmə si isi dəʒa tu lə mɔ̃də ta ublje,

puʁ mwa sa fε siz- ɑ̃ kə ty kɔ̃tinɥ dεɡziste !
maləʁøzəmɑ̃ ʒə nə tə vwa kə dɑ̃ mε pɑ̃se,
mε mwa, ʒε bəzwɛ̃ də twa puʁ puvwaʁ avɑ̃se !

də mə kɔ̃vɛ̃kʁə kə ty etε paʁti ʒε esεje,
mεz- a sεtə ʁεzɔ̃, ʒə nə pø mə ʁεziɲe !
kaʁ puʁ mwa ty ε vivɑ̃ : ʒə tεmə pape ! !