Poème-France.com

Poeme : Ne Pleure Plus Petite SoeurNe Pleure Plus Petite Soeur

Ne pleure plus petite sœur,
Je te garde à l’abris, dans mon cœur !
Ne pleure plus petite sœur,
Si non j’aurais de la rancœur…

Je t’aime moi et je suis là ! !
Je te protège de mes bras,
Et je te jure que pour toi,
Je serais toujours là ! !

Tu as ensoleillé ma vie,
Et effacer mes cris…
Pour tout je te dis merci ! ! !

Maintenant a moi de t’aider,
J’espère que tu vas m’accepter…
Parce que je peux plus te voir pleurer ! ! !
Rachel Piguet

PostScriptum

For my sister qui a traversé des épreuve tres dur ! ! Heureusement elle en est sorti mnt et sa va mieu ! ! Je t’aime Meghann


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nə plœʁə plys pətitə sœʁ,
ʒə tə ɡaʁdə a labʁi, dɑ̃ mɔ̃ kœʁ !
nə plœʁə plys pətitə sœʁ,
si nɔ̃ ʒoʁε də la ʁɑ̃kœʁ…

ʒə tεmə mwa e ʒə sɥi la ! !
ʒə tə pʁɔtεʒə də mε bʁa,
e ʒə tə ʒyʁə kə puʁ twa,
ʒə səʁε tuʒuʁ la ! !

ty a ɑ̃sɔlεje ma vi,
e efase mε kʁi…
puʁ tu ʒə tə di mεʁsi ! ! !

mɛ̃tənɑ̃ a mwa də tεde,
ʒεspεʁə kə ty va maksεpte…
paʁsə kə ʒə pø plys tə vwaʁ pləʁe ! ! !