Poème-France.com

Poeme : Le Fond De Ma PenséeLe Fond De Ma Pensée

Tu as tout fait pour me manipuler
Tout fait pour me harceler
Mais maintenant tu vas la payer
Je ne me laisserais plus piler sur les pieds

Avant je n’étais rien
J’avais toujours besoin d’un coup de main
Et d enul part tu as surjit
En me fesant croire que tu étais mon amie

Je t’ai confiée tous mes secrets
Et c’est là que tu as commencer à passer le balai
Tu as commencer a me harceler
Pour y éteindre le feu de ma fidelité

Après toutes ces années de répit
Ceux où tu l’as toujours cherchée
Où tu voulais le fond de ma pensée
Je vais maintenant te la dire pour te faire sortir de ma vie

Tu diras bien ce que tu voudras de ma vie
Mais dans aucun cas je en vais changer
Toujours, je resterais qui je suis
Ce ne sera pas toi qui changeras ma personalité

Je peux maintenant piler sur tes mots
C’est à mon tour de te regarder de haut
Je n’ai plus besoin de tes commentaires inutiles
Ces phrases je les cache au fond de mon île
Pour un jour te renvoyer l’ascenceur
Te dire tout ce que j’ai sur le cœur

Je ne t’ai jamais voulue de mal
Quoi que ca commence à être banale
Alors ne me critique pas
Et cette guerre pourra enfin cesser
Cesser enfin comme ca
Comme ca sans y avoir de blesser

Rapgirl360

PostScriptum

cette histoire est totalement vrai, elle mest arriver alors que je ne commencais la petite ecole. . . mais maintenant je l’ai oblier et elle est completement sortit de ma vie. . . laissez-vos commentaires ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty a tu fε puʁ mə manipyle
tu fε puʁ mə-aʁsəle
mε mɛ̃tənɑ̃ ty va la pεje
ʒə nə mə lεsəʁε plys pile syʁ lε pje

avɑ̃ ʒə netε ʁjɛ̃
ʒavε tuʒuʁ bəzwɛ̃ dœ̃ ku də mɛ̃
e de ɑ̃nyl paʁ ty a syʁʒi
ɑ̃ mə fəzɑ̃ kʁwaʁə kə ty etε mɔ̃n- ami

ʒə tε kɔ̃fje tus mε sεkʁε
e sε la kə ty a kɔmɑ̃se a pase lə balε
ty a kɔmɑ̃se a mə-aʁsəle
puʁ i etɛ̃dʁə lə fø də ma fidəlite

apʁε tutə sεz- ane də ʁepi
søz- u ty la tuʒuʁ ʃεʁʃe
u ty vulε lə fɔ̃ də ma pɑ̃se
ʒə vε mɛ̃tənɑ̃ tə la diʁə puʁ tə fεʁə sɔʁtiʁ də ma vi

ty diʁa bjɛ̃ sə kə ty vudʁa də ma vi
mε dɑ̃z- okœ̃ ka ʒə ɑ̃ vε ʃɑ̃ʒe
tuʒuʁ, ʒə ʁεstəʁε ki ʒə sɥi
sə nə səʁa pa twa ki ʃɑ̃ʒəʁa ma pεʁsɔnalite

ʒə pø mɛ̃tənɑ̃ pile syʁ tε mo
sεt- a mɔ̃ tuʁ də tə ʁəɡaʁde də-o
ʒə nε plys bəzwɛ̃ də tε kɔmɑ̃tεʁəz- inytilə
sε fʁazə ʒə lε kaʃə o fɔ̃ də mɔ̃n- ilə
puʁ œ̃ ʒuʁ tə ʁɑ̃vwaje lasɑ̃sœʁ
tə diʁə tu sə kə ʒε syʁ lə kœʁ

ʒə nə tε ʒamε vulɥ də mal
kwa kə ka kɔmɑ̃sə a εtʁə banalə
alɔʁ nə mə kʁitikə pa
e sεtə ɡeʁə puʁʁa ɑ̃fɛ̃ sese
sese ɑ̃fɛ̃ kɔmə ka
kɔmə ka sɑ̃z- i avwaʁ də blese