Poème-France.com

Poeme : Un Pardon Du Fond Du CoeurUn Pardon Du Fond Du Coeur

Sache que jamais je n’est voulu te blesser
Notre amitié dans mes yeux brillait
Jamais je ne veut te quitter
Tu es tant pour moi un etre plus qu’aimé
Quand j’ai lu ton poeme qui m’etait destiné
Tout de suite les larmes sont montées
Car penser une seconde s’ensemble on ne pourra jamais plus rigoler
Autant m’auter mon âme pour te la donner
Pardonne mon péché
Car jamais je n’est voulu l’executer
Tu brilles en moi tel une fleur dorée
Et je ne jamais qu’elle vienne a faner
Je t’en suplie
Ecoute mes cris
Et di moi que tout sa c’est du passé
Et que reignera pour toujours notre amitié
Sans toi la vie ne ressemble a rien
Je t’en prie revien

Je t’aime trés fort !
Rebec

PostScriptum

a toi cousine


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

saʃə kə ʒamε ʒə nε vuly tə blese
nɔtʁə amitje dɑ̃ mεz- iø bʁijε
ʒamε ʒə nə vø tə kite
ty ε tɑ̃ puʁ mwa œ̃n- εtʁə plys kεme
kɑ̃ ʒε ly tɔ̃ poəmə ki mətε dεstine
tu də sɥitə lε laʁmə- sɔ̃ mɔ̃te
kaʁ pɑ̃se ynə səɡɔ̃də sɑ̃sɑ̃blə ɔ̃ nə puʁʁa ʒamε plys ʁiɡɔle
otɑ̃ mote mɔ̃n- amə puʁ tə la dɔne
paʁdɔnə mɔ̃ peʃe
kaʁ ʒamε ʒə nε vuly lεɡzəkyte
ty bʁijəz- ɑ̃ mwa tεl ynə flœʁ dɔʁe
e ʒə nə ʒamε kεllə vjεnə a fane
ʒə tɑ̃ sypli
əkutə mε kʁi
e di mwa kə tu sa sε dy pase
e kə ʁεɲəʁa puʁ tuʒuʁ nɔtʁə amitje
sɑ̃ twa la vi nə ʁəsɑ̃blə a ʁjɛ̃
ʒə tɑ̃ pʁi ʁəvjɛ̃

ʒə tεmə tʁe fɔʁ !