Poème-France.com

Poeme : Les Tigres BlancsLes Tigres Blancs

Mi-blancs, mi-noires,
De deux couleurs,

Défaite ou victoire,
Bonheur ou malheur,

On peut tout prédire
Ou clore le combat

Selon qu’on les tires
Ou qu’on mes abats

Ces tigres,
Bigre !
D’asie ou de Sibérie
Ne faut-il donc pas leur laisser la vie ?

Leur grand cou
Et leur belle rayure
Ils en veulent boucoup
Les marchands de fourrure.

Avec leurs poches remplie d’argents
Ils en demandent boucoup au passant
En échnage d’une belle fourrure
Pour votre femme serait une belle parrure !

Les chasseurs les tues
Pour de simples rond d’argent
Pourtant ils sont connu
Les tigres aux grandes dents.

Plus le temps passe,
Et plus leur race
Disparaît,
Mais protégé.

Les tigres on besoin qu’on les aident
Il faut trouver un remede
Peut-être en les protégant
Oui, tout simplement !
Rhys

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mi blɑ̃, mi nwaʁə,
də dø kulœʁ,

defεtə u viktwaʁə,
bɔnœʁ u malœʁ,

ɔ̃ pø tu pʁediʁə
u klɔʁə lə kɔ̃ba

səlɔ̃ kɔ̃ lε tiʁə
u kɔ̃ mεz- aba

sε tiɡʁə,
biɡʁə !
dazi u də sibeʁi
nə fo til dɔ̃k pa lœʁ lεse la vi ?

lœʁ ɡʁɑ̃ ku
e lœʁ bεllə ʁεjyʁə
ilz- ɑ̃ vəle buku
lε maʁʃɑ̃ də fuʁʁyʁə.

avεk lœʁ poʃə ʁɑ̃pli daʁʒɑ̃
ilz- ɑ̃ dəmɑ̃de buku o pasɑ̃
ɑ̃n- eknaʒə dynə bεllə fuʁʁyʁə
puʁ vɔtʁə famə səʁε ynə bεllə paʁyʁə !

lε ʃasœʁ lε tɥ
puʁ də sɛ̃plə ʁɔ̃ daʁʒe
puʁtɑ̃ il sɔ̃ kɔny
lε tiɡʁəz- o ɡʁɑ̃də dɑ̃.

plys lə tɑ̃ pasə,
e plys lœʁ ʁasə
dispaʁε,
mε pʁɔteʒe.

lε tiɡʁəz- ɔ̃ bəzwɛ̃ kɔ̃ lεz- εde
il fo tʁuve œ̃ ʁəmədə
pø tεtʁə ɑ̃ lε pʁɔteɡɑ̃
ui, tu sɛ̃pləmɑ̃ !