Poeme : Ton Monde Imaginaire

Ton Monde Imaginaire

J’avais pris le chemin,
Et toi un autre
C’était mon destin,
C’était pas ta faute.

C’était notre destin
De se séparer main dans la main
On s’est dit aurevoir
Sans aucun espoir de se revoir.

Et puis un jour par miracle
On s’est croisé,
Ne pas franchir cet obstacle
C’était se reparler.

Chacun a un espoir
Qui est infini
Il faut y croire,
Et on sera guéri
De notre Amour fou
Et de notre fanatisme,
Des bisous dans le cou
C’est vraiment de l’égoisme !

Tu est le soleil de ma vie
NE me laise pas seul
Ne me laisse pas ici,
Tout le monde se fout ma geule !
Emmene-moi avec toi ! !
Oui avec toi !

Dans ton monde imaginaire
JE trouverais le paradis
La où il n’ya pas la guerre
La où il y’a la vie.

J’y resterai jours et nuits
JE resterai ici,
Dans ton monde imaginaire
JE ne veut pas retourner sur terre,
Crois-moi c’est horrible
Ce n’est pas crédible,
La seule chose c’est la mer
Qui nous sauve,
A chaque fois qu’on la regarde
Beaucoup de pauvre,
Sont mis en garde.

Les Rois et les présidents
Sont tous cruels et méchants,
Si tu ne veut pas m’emmener
JE me tuerais,
Je ne voudrais pas rester
Dans ce monde cruels,
Qui ne commets que des décibels,
Car toute ma famille à été tué !

J’ai pleurer toutes les larmes de mon corps
Faut-il en pleurer encore et encore ?
Me faire du chagrin toute la vie,
Je pourrais souffrir mais pas ici !

Cette histoire insterminable
Continueras toute la vie,
Jusqu’a ce quelle me dise « oui »
Mais pour l’instant je ne suis qu’un minable.

Et puis j’ai abandonner
Je suis retourner sur a terre
Ou plutot en enfer
Tout sa a cause d’un raté.

Et puis je l’ai vu dans mon réve
JE l’ai vu me rapeller
Me dire de me tuer
Sa valit mieux qu’une tréve.

Et puis elle est partie sans dire aurevoir
Pas meme une lueur d’espoir
Et j’ai pleurer toute ma vie
Et en restant ici.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ton Monde Imaginaire

  ja=vais=pris=le=che=min 6
  et=toi=un=au=tre 5
  cé=tait=mon=des=tin 5
  cé=tait=pas=ta=fau=te 6

  cé=tait=no=tre=des=tin 6
  de=se=sé=pa=rer=main=dans=la=main 9
  on=sest=dit=au=re=voir 6
  sans=au=cun=es=poir=de=se=re=voir 9

  et=puis=un=jour=par=mi=racle 7
  on=sest=croi=sé 4
  ne=pas=fran=chir=cet=obs=tacle 7
  cé=tait=se=re=par=ler 6

  cha=cun=a=un=es=poir 6
  qui=est=in=fi=ni 5
  il=faut=y=croi=re 5
  et=on=se=ra=gué=ri 6
  de=no=tre=a=mour=fou 6
  et=de=notre=fa=na=tisme 6
  des=bi=sous=dans=le=cou 6
  cest=vrai=ment=de=lé=goisme 6

  tu=est=le=so=leil=de=ma=vie 8
  ne=me=lai=se=pas=seul 6
  ne=me=laisse=pas=i=ci 6
  tout=le=monde=se=fout=ma=geule 7
  em=me=ne=moi=a=vec=toi 7
  oui=a=vec=toi 4

  dans=ton=monde=i=ma=gi=naire 7
  je=trouve=rais=le=pa=ra=dis 7
  la=où=il=nya=pas=la=guerre 7
  la=où=il=ya=la=vie 6

  jy=res=te=rai=jours=et=nuits 7
  je=res=te=rai=i=ci 6
  dans=ton=monde=i=ma=gi=naire 7
  je=ne=veut=pas=re=tour=ner=sur=terre 9
  crois=moi=cest=hor=ri=ble 6
  ce=nest=pas=cré=di=ble 6
  la=seule=cho=se=cest=la=mer 7
  qui=nous=sau=ve 4
  a=cha=que=fois=quon=la=re=garde 8
  beau=coup=de=pau=vre 5
  sont=mis=en=ga=rde 5

  les=rois=et=les=pré=sidents 6
  sont=tous=cruels=et=mé=chants 6
  si=tu=ne=veut=pas=mem=me=ner 8
  je=me=tue=rais 4
  je=ne=vou=drais=pas=res=ter 7
  dans=ce=mon=de=cruels 5
  qui=ne=commets=que=des=dé=ci=bels 8
  car=toute=ma=fa=milleà=é=té=tué 8

  jai=pleu=rer=toutes=les=lar=mes=de=mon=corps 10
  faut=til=en=pleu=rer=en=coreet=en=core 9
  me=faire=du=cha=grin=tou=te=la=vie 9
  je=pour=rais=souf=frir=mais=pas=i=ci 9

  cette=his=toireins=ter=mi=nable 6
  conti=nue=ras=toute=la=vie 6
  jus=qua=ce=quel=le=me=dise=oui 8
  mais=pour=lins=tant=je=ne=suis=quun=mi=nable 10

  et=puis=jai=a=ban=don=ner 7
  je=suis=re=tour=ner=sur=a=terre 8
  ou=plu=tot=en=en=fer 6
  tout=sa=a=cause=dun=ra=té 7

  et=puis=je=lai=vu=dans=mon=réve 8
  je=lai=vu=me=ra=pel=ler 7
  me=di=re=de=me=tuer 6
  sa=va=lit=mieux=quune=tréve 6

  et=puis=elleest=par=tie=sans=dire=au=re=voir 10
  pas=me=meune=lueur=des=poir 6
  et=jai=pleu=rer=toute=ma=vie 7
  et=en=res=tant=i=ci 6
 • Phonétique : Ton Monde Imaginaire

  ʒavε pʁi lə ʃəmɛ̃,
  e twa œ̃n- otʁə
  setε mɔ̃ dεstɛ̃,
  setε pa ta fotə.

  setε nɔtʁə dεstɛ̃
  də sə sepaʁe mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃
  ɔ̃ sε di oʁəvwaʁ
  sɑ̃z- okœ̃ εspwaʁ də sə ʁəvwaʁ.

  e pɥiz- œ̃ ʒuʁ paʁ miʁaklə
  ɔ̃ sε kʁwaze,
  nə pa fʁɑ̃ʃiʁ sεt ɔpstaklə
  setε sə ʁəpaʁle.

  ʃakœ̃ a œ̃n- εspwaʁ
  ki εt- ɛ̃fini
  il fo i kʁwaʁə,
  e ɔ̃ səʁa ɡeʁi
  də nɔtʁə amuʁ fu
  e də nɔtʁə fanatismə,
  dε bizus dɑ̃ lə ku
  sε vʁεmɑ̃ də leɡwasmə !

  ty ε lə sɔlεj də ma vi
  nə mə lεzə pa səl
  nə mə lεsə pa isi,
  tu lə mɔ̃də sə fu ma ʒələ !
  amənə mwa avεk twa ! !
  ui avεk twa !

  dɑ̃ tɔ̃ mɔ̃də imaʒinεʁə
  ʒə tʁuvəʁε lə paʁadi
  la u il nia pa la ɡeʁə
  la u il ia la vi.

  ʒi ʁεstəʁε ʒuʁz- e nɥi
  ʒə ʁεstəʁε isi,
  dɑ̃ tɔ̃ mɔ̃də imaʒinεʁə
  ʒə nə vø pa ʁətuʁne syʁ teʁə,
  kʁwa mwa sε ɔʁiblə
  sə nε pa kʁediblə,
  la sələ ʃozə sε la mεʁ
  ki nu sovə,
  a ʃakə fwa kɔ̃ la ʁəɡaʁdə
  boku də povʁə,
  sɔ̃ miz- ɑ̃ ɡaʁdə.

  lε ʁwaz- e lε pʁezidɑ̃
  sɔ̃ tus kʁyεlz- e meʃɑ̃,
  si ty nə vø pa maməne
  ʒə mə tɥəʁε,
  ʒə nə vudʁε pa ʁεste
  dɑ̃ sə mɔ̃də kʁyεl,
  ki nə kɔmε kə dε desibεl,
  kaʁ tutə ma famijə a ete tye !

  ʒε pləʁe tutə lε laʁmə- də mɔ̃ kɔʁ
  fo til ɑ̃ pləʁe ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə ?
  mə fεʁə dy ʃaɡʁɛ̃ tutə la vi,
  ʒə puʁʁε sufʁiʁ mε pa isi !

  sεtə istwaʁə ɛ̃stεʁminablə
  kɔ̃tinɥəʁa tutə la vi,
  ʒyska sə kεllə mə dizə « ui »
  mε puʁ lɛ̃stɑ̃ ʒə nə sɥi kœ̃ minablə.

  e pɥi ʒε abɑ̃dɔne
  ʒə sɥi ʁətuʁne syʁ a teʁə
  u plyto ɑ̃n- ɑ̃fe
  tu sa a kozə dœ̃ ʁate.

  e pɥi ʒə lε vy dɑ̃ mɔ̃ ʁevə
  ʒə lε vy mə ʁapεlle
  mə diʁə də mə tɥe
  sa vali mjø kynə tʁevə.

  e pɥiz- εllə ε paʁti sɑ̃ diʁə oʁəvwaʁ
  pa məmə ynə lɥœʁ dεspwaʁ
  e ʒε pləʁe tutə ma vi
  e ɑ̃ ʁεstɑ̃ isi.
 • Syllabes Phonétique : Ton Monde Imaginaire

  ʒa=vε=pʁi=lə=ʃə=mɛ̃ 6
  e=twa=œ̃=no=tʁə 5
  se=tε=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 5
  se=tε=pa=ta=fo=tə 6

  se=tε=nɔ=tʁə=dεs=tɛ̃ 6
  də=sə=se=pa=ʁe=mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃ 9
  ɔ̃=sε=di=o=ʁə=vwaʁ 6
  sɑ̃=zo=kœ̃=εs=pwaʁdə=sə=ʁə=vwaʁ 8

  e=pɥi=zœ̃=ʒuʁ=paʁ=mi=ʁaklə 7
  ɔ̃=sε=kʁwa=ze 4
  nə=pa=fʁɑ̃=ʃiʁ=sεt=ɔp=staklə 7
  se=tε=sə=ʁə=paʁ=le 6

  ʃa=kœ̃=a=œ̃=nεs=pwaʁ 6
  ki=ε=tɛ̃=fi=ni 5
  il=fo=i=kʁwa=ʁə 5
  e=ɔ̃=sə=ʁa=ɡe=ʁi 6
  də=nɔ=tʁə=a=muʁ=fu 6
  e=də=nɔtʁə=fa=na=tismə 6
  dε=bi=zus=dɑ̃=lə=ku 6
  sε=vʁε=mɑ̃də=le=ɡwas=mə 6

  ty=εlə=sɔ=lεj=də=ma=vi 7
  nə=mə=lε=zə=pa=səl 6
  nə=mə=lεsə=pa=i=si 6
  tulə=mɔ̃=də=sə=fu=ma=ʒə=lə 8
  amə=nə=mwa=a=vεk=twa 6
  u=i=a=vεk=twa 5

  dɑ̃=tɔ̃=mɔ̃də=i=ma=ʒinεʁə 6
  ʒə=tʁuvə=ʁε=lə=pa=ʁa=di 7
  la=u=il=ni=a=pa=la=ɡe=ʁə 9
  la=u=il=i=a=la=vi 7

  ʒi=ʁεstə=ʁε=ʒuʁ=ze=nɥi 6
  ʒə=ʁεs=tə=ʁε=i=si 6
  dɑ̃=tɔ̃=mɔ̃də=i=ma=ʒinεʁə 6
  ʒə=nə=vø=paʁə=tuʁ=ne=syʁ=te=ʁə 9
  kʁwa=mwa=sε=ɔ=ʁi=blə 6
  sə=nε=pa=kʁe=di=blə 6
  lasə=lə=ʃo=zə=sε=la=mεʁ 7
  ki=nu=so=və 4
  a=ʃakə=fwa=kɔ̃=la=ʁə=ɡaʁdə 7
  bo=ku=də=po=vʁə 5
  sɔ̃=mi=zɑ̃=ɡaʁ=də 5

  lε=ʁwa=ze=lε=pʁe=zi=dɑ̃ 7
  sɔ̃=tus=kʁy=εl=ze=me=ʃɑ̃ 7
  si=tynə=vø=pa=ma=mə=ne 7
  ʒə=mə=tɥə=ʁε 4
  ʒə=nə=vu=dʁε=pa=ʁεs=te 7
  dɑ̃=sə=mɔ̃=də=kʁy=εl 6
  kinə=kɔ=mεkə=dε=de=si=bεl 7
  kaʁ=tutə=ma=fa=mi=jəa=e=te=ty=e 10

  ʒεplə=ʁe=tutə=lε=laʁ=mə=də=mɔ̃=kɔʁ 9
  fo=til=ɑ̃plə=ʁe=ɑ̃=kɔ=ʁəe=ɑ̃=kɔʁə 9
  mə=fεʁə=dy=ʃa=ɡʁɛ̃=tu=tə=la=vi 9
  ʒə=puʁ=ʁε=su=fʁiʁ=mε=pa=i=si 9

  sεtə=is=twaʁə=ɛ̃s=tεʁ=minablə 6
  kɔ̃=tin=ɥə=ʁa=tutə=la=vi 7
  ʒys=kasə=kεllə=mə=di=zə=ui 7
  mε=puʁ=lɛ̃s=tɑ̃ʒə=nə=sɥi=kœ̃=minablə 8

  e=pɥi=ʒε=a=bɑ̃=dɔ=ne 7
  ʒə=sɥiʁə=tuʁ=ne=syʁ=a=te=ʁə 8
  u=ply=to=ɑ̃=nɑ̃=fe 6
  tu=sa=a=kozə=dœ̃=ʁa=te 7

  e=pɥiʒə=lε=vy=dɑ̃=mɔ̃=ʁe=və 8
  ʒə=lε=vymə=ʁa=pεl=le 6
  mə=di=ʁə=də=mə=tɥe 6
  sa=va=li=mjø=kynə=tʁe=və 7

  e=pɥi=zεlləε=paʁ=ti=sɑ̃=diʁə=o=ʁə=vwaʁ 10
  pamə=məy=nə=lɥœʁ=dεs=pwaʁ 6
  e=ʒεplə=ʁe=tu=tə=ma=vi 7
  e=ɑ̃=ʁεs=tɑ̃=i=si 6

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Fatalité
Publié le 01/08/2005 14:11

L'écrit contient 369 mots qui sont répartis dans 13 strophes.

Poete : Rhys

Récompense

0
0
0