Poème-France.com

Poeme : A Ma Petite Femme Au Prenom De FleurA Ma Petite Femme Au Prenom De Fleur

Pour toi j’écrit, pour toi je souffre, pour toi que j’aime

On s’est rencontré au détour d’un site de rencontre
On s’est rencontré autour d’un verre

Et de cette rencontre est née notre complicité

Jour après jour, mon amitié c’est transformé en amour
Jour après jour, ton amitié c’est transformé en amour

Puis est venu le jour, ou te l’avoué était une priorité
Puis est venu le jour, ou te l’avoué à tout fait chaviré

Depuis ce jour, mon cœur ne cesse de battre pour toi

Toi avec qui je rêvais de faire ma vie
Toi, pour qui s’il fallait mourir serais un honneur

Toi qui, eu peur de notre relation
Toi qui eu peur de notre amour

Cette amour que je n’arrive pas oublié
Toi que je n’arrive pas à oublié
Toi qui resteras pour la vie dans mon cœur
Toi pour qui j’écris ces mots

A toi
Riad

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁ twa ʒekʁi, puʁ twa ʒə sufʁə, puʁ twa kə ʒεmə

ɔ̃ sε ʁɑ̃kɔ̃tʁe o detuʁ dœ̃ sitə də ʁɑ̃kɔ̃tʁə
ɔ̃ sε ʁɑ̃kɔ̃tʁe otuʁ dœ̃ veʁə

e də sεtə ʁɑ̃kɔ̃tʁə ε ne nɔtʁə kɔ̃plisite

ʒuʁ apʁε ʒuʁ, mɔ̃n- amitje sε tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃n- amuʁ
ʒuʁ apʁε ʒuʁ, tɔ̃n- amitje sε tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃n- amuʁ

pɥiz- ε vəny lə ʒuʁ, u tə lavue etε ynə pʁjɔʁite
pɥiz- ε vəny lə ʒuʁ, u tə lavue a tu fε ʃaviʁe

dəpɥi sə ʒuʁ, mɔ̃ kœʁ nə sεsə də batʁə puʁ twa

twa avεk ki ʒə ʁεvε də fεʁə ma vi
twa, puʁ ki sil falε muʁiʁ səʁεz- œ̃n- ɔnœʁ

twa ki, y pœʁ də nɔtʁə ʁəlasjɔ̃
twa ki y pœʁ də nɔtʁə amuʁ

sεtə amuʁ kə ʒə naʁivə pa ublje
twa kə ʒə naʁivə pa a ublje
twa ki ʁεstəʁa puʁ la vi dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
twa puʁ ki ʒekʁi sε mo

a twa