Poème-France.com

Poeme : Un Téléphone Dans Le Vide…Un Téléphone Dans Le Vide…

Je veux te donner ce poème
Pour qu’il te dise combien je t’aime,
Je veux que tu saches le bonheur
Que j’ai d’avoir donné mon cœur.

Que tu comprennes que tes absences
Sont pour moi une douleur immense
Que ces taches rondes sur la feuille
Ne sont pas mes larmes qu’elle recueille

Mais la pluie coulant de mes yeux
Pour le bonheur tout merveilleux
De te savoir vivante heureuse
Et combattre mon âme peureuse.

Qui pleure en toi toutes les absences
Qui sont à l’âme une souffrance.
Un téléphone sonne pour rien
Et l’angoisse paralyse les reins.

Dans la grande, belle, maison blanche
Un vent léger agite les branches :
J’ai trouvé égorgés, sanglants
Ma femme et mes deux jeunes enfants.

Toutes les femmes que j’ai pu connaître
Ne surent ce qui tourmente mon être
Quand ton téléphone répond pas
Mon âme ne voit que le trépas.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vø tə dɔne sə pɔεmə
puʁ kil tə dizə kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə,
ʒə vø kə ty saʃə lə bɔnœʁ
kə ʒε davwaʁ dɔne mɔ̃ kœʁ.

kə ty kɔ̃pʁεnə kə tεz- absɑ̃sə
sɔ̃ puʁ mwa ynə dulœʁ imɑ̃sə
kə sε taʃə ʁɔ̃də syʁ la fœjə
nə sɔ̃ pa mε laʁmə- kεllə ʁəkœjə

mε la plɥi kulɑ̃ də mεz- iø
puʁ lə bɔnœʁ tu mεʁvεjø
də tə savwaʁ vivɑ̃tə œʁøzə
e kɔ̃batʁə mɔ̃n- amə pəʁøzə.

ki plœʁə ɑ̃ twa tutə lεz- absɑ̃sə
ki sɔ̃t- a lamə ynə sufʁɑ̃sə.
œ̃ telefɔnə sɔnə puʁ ʁjɛ̃
e lɑ̃ɡwasə paʁalizə lε ʁɛ̃.

dɑ̃ la ɡʁɑ̃də, bεllə, mεzɔ̃ blɑ̃ʃə
œ̃ vɑ̃ leʒe aʒitə lε bʁɑ̃ʃə :
ʒε tʁuve eɡɔʁʒe, sɑ̃ɡlɑ̃
ma famə e mε dø ʒənəz- ɑ̃fɑ̃.

tutə lε famə kə ʒε py kɔnεtʁə
nə syʁe sə ki tuʁmɑ̃tə mɔ̃n- εtʁə
kɑ̃ tɔ̃ telefɔnə ʁepɔ̃ pa
mɔ̃n- amə nə vwa kə lə tʁepa.