Poème-France.com

Poeme : Peau Aime De NuitPeau Aime De Nuit

Peau Aime de Nuit.

Les nuits, Parfaites et Blanches,
Sont les éclats de nos chuchotements.

Ces nuits où je rêve les yeux ouverts, en cherchant les tiens dans le noir.
Ces nuits où je devine ta peau, écoutant mes mains me raconter leur mémoire.

Des caresses sans ta peau. L’amour sans nos corps.
Mes frissons sans tes lèvres. Mes hurlements sans efforts.

Le vide, de mes bras dans mes draps.
L’envie, d’une fleur dans le cœur.
La haine, de tes cris dans ma nuit.
La peur, de mes larmes dans l’infâme.

L’heure où je deviendrais fou à respirer dans le noir,
Le parfum de ton corps sur mon corps.
L’heure où j’oublierai la douleur de nos soirs,
Quand nos mains si fébriles assassinent nos efforts.

De nos soirs aux matins des Autres,
De mes larmes à tes chants oniriques,
La belle Aube de mes nuits si sadiques,
Devenues pour un jour celle des Autres.
Rod

PostScriptum

Allons y les commentaires… je réponds assurément. Bien à vous…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

po εmə də nɥi.

lε nɥi, paʁfεtəz- e blɑ̃ʃə,
sɔ̃ lεz- ekla də no ʃyʃɔtəmɑ̃.

sε nɥiz- u ʒə ʁεvə lεz- iøz- uvεʁ, ɑ̃ ʃεʁʃɑ̃ lε tjɛ̃ dɑ̃ lə nwaʁ.
sε nɥiz- u ʒə dəvinə ta po, ekutɑ̃ mε mɛ̃ mə ʁakɔ̃te lœʁ memwaʁə.

dε kaʁesə sɑ̃ ta po. lamuʁ sɑ̃ no kɔʁ.
mε fʁisɔ̃ sɑ̃ tε lεvʁə. mεz- yʁləmɑ̃ sɑ̃z- efɔʁ.

lə vidə, də mε bʁa dɑ̃ mε dʁa.
lɑ̃vi, dynə flœʁ dɑ̃ lə kœʁ.
la-εnə, də tε kʁi dɑ̃ ma nɥi.
la pœʁ, də mε laʁmə- dɑ̃ lɛ̃famə.

lœʁ u ʒə dəvjɛ̃dʁε fu a ʁεspiʁe dɑ̃ lə nwaʁ,
lə paʁfœ̃ də tɔ̃ kɔʁ syʁ mɔ̃ kɔʁ.
lœʁ u ʒubljəʁε la dulœʁ də no swaʁ,
kɑ̃ no mɛ̃ si febʁiləz- asasine noz- efɔʁ.

də no swaʁz- o matɛ̃ dεz- otʁə,
də mε laʁməz- a tε ʃɑ̃z- ɔniʁik,
la bεllə obə də mε nɥi si sadik,
dəvənɥ puʁ œ̃ ʒuʁ sεllə dεz- otʁə.