Poème-France.com

Poeme : Le Mal De VivreLe Mal De Vivre

Quand je pense à toi
Ce que j’y vois
C’est cette tante
Une tante comme tout le monde rêve d’avoir
Un tante si amusante
Mais maintenant il est trop tard… je ne pourrai plus jamais la revoir

Lorsque tu es partie
C’était bien avant qu’il fasse nuit dans nos vie
Tu avait décidé
De renoncer à cette vie
Tu t’es suicidé
Et en éclat était parti ta vie

C’était en ce mois de décembre
Ou on a receuilli tes cendres
Ou l’on s’est réuni
Pour se remémorer des bons moments de ta vie

Tous ensemble on a pleuré
Un être qu’on a tant aimé
Avec qui on a passé
Des merveilleux moments à rigoler

On t’aime tous guilaine ! ! !

Bonne chance là-haut
Romance Larose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa
sə kə ʒi vwa
sε sεtə tɑ̃tə
ynə tɑ̃tə kɔmə tu lə mɔ̃də ʁεvə davwaʁ
œ̃ tɑ̃tə si amyzɑ̃tə
mε mɛ̃tənɑ̃ il ε tʁo taʁ… ʒə nə puʁʁε plys ʒamε la ʁəvwaʁ

lɔʁskə ty ε paʁti
setε bjɛ̃ avɑ̃ kil fasə nɥi dɑ̃ no vi
ty avε deside
də ʁənɔ̃se a sεtə vi
ty tε sɥiside
e ɑ̃n- ekla etε paʁti ta vi

setε ɑ̃ sə mwa də desɑ̃bʁə
u ɔ̃n- a ʁəsœji tε sɑ̃dʁə
u lɔ̃ sε ʁeyni
puʁ sə ʁəmemɔʁe dε bɔ̃ mɔmɑ̃ də ta vi

tusz- ɑ̃sɑ̃blə ɔ̃n- a pləʁe
œ̃n- εtʁə kɔ̃n- a tɑ̃ εme
avεk ki ɔ̃n- a pase
dε mεʁvεjø mɔmɑ̃z- a ʁiɡɔle

ɔ̃ tεmə tus ɡilεnə ! ! !

bɔnə ʃɑ̃sə la-o