Poème-France.com

Poeme : Ma Pire EnnemieMa Pire Ennemie

Toi tu es ma pire ennemie
La reine de tous mes soucis
Je te déteste plus que n’importe qui
Et je te détesterai toujours je te le dit

On a déjà été amie
Oui, mais maintenant tu es et restera toujours ma pire ennemie
Face à toi le bonheur je n’ai pas
Car tu le détruit à chaque fois

J’ai un amoureux plus qu’exceptionnel
Mais mademoiselle lui a dit des chose à propos de moi très cruelles
Tu a même inventer qu’il m’aurait tromper
S’il aurait pu se débarasser de sa bien-aimée

Avec ta grosse face
Pis tes gros yeux de glace
Tu te pense tellement suppérieur
Que sa m’en lève le cœur

Tu te pense la fille la plus forte
Mais je te jure que lorsqu’on te ferme la porte
Et qu’on te remet à ta place
Ça te fait sentir moins forte qu’une rapace

Pour tout ce que je t’ai fait
Rien je ne regretterai
Et ça je te le promet
De moi, tu n’est pas débarasser

Pour une saloppe de première
Romance Larose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ty ε ma piʁə εnəmi
la ʁεnə də tus mε susi
ʒə tə detεstə plys kə nɛ̃pɔʁtə ki
e ʒə tə detεstəʁε tuʒuʁ ʒə tə lə di

ɔ̃n- a deʒa ete ami
ui, mε mɛ̃tənɑ̃ ty ε e ʁεstəʁa tuʒuʁ ma piʁə εnəmi
fasə a twa lə bɔnœʁ ʒə nε pa
kaʁ ty lə detʁɥi a ʃakə fwa

ʒε œ̃n- amuʁø plys kεksεpsjɔnεl
mε madəmwazεllə lɥi a di dε ʃozə a pʁɔpo də mwa tʁε kʁyεllə
ty a mεmə ɛ̃vɑ̃te kil moʁε tʁɔ̃pe
sil oʁε py sə debaʁase də sa bjɛ̃ εme

avεk ta ɡʁɔsə fasə
pi tε ɡʁoz- iø də ɡlasə
ty tə pɑ̃sə tεllmɑ̃ sypeʁjœʁ
kə sa mɑ̃ lεvə lə kœʁ

ty tə pɑ̃sə la fijə la plys fɔʁtə
mε ʒə tə ʒyʁə kə lɔʁskɔ̃ tə fεʁmə la pɔʁtə
e kɔ̃ tə ʁəmε a ta plasə
sa tə fε sɑ̃tiʁ mwɛ̃ fɔʁtə kynə ʁapasə

puʁ tu sə kə ʒə tε fε
ʁjɛ̃ ʒə nə ʁəɡʁεtəʁε
e sa ʒə tə lə pʁɔmε
də mwa, ty nε pa debaʁase

puʁ ynə salɔpə də pʁəmjεʁə