Poème-France.com

Poeme : Jour Après JourJour Après Jour

Jour après jour
Je remercie le ciel
De m’avoir donner cet amour
L’amour de ma vie, la vie est maintenant belle

Je l’ai vu la première fois au loin
Mon cœur a chavirer
De cet amour j’avais vraiment besoin
Jour après jour je l’aimerai

Ces cheveux son noirs corbeau
Ces yeux son vert forêt
N’est-ce pas qu’il est beau
Il m’apporte que d’intérêt

Ces lèvres vermeilles
M’émerveille
Et sa peau si douce
Me donne parfois la frousse

En cette nuit
Je le regarde dormir
Et tranquillement me viens le délire
De l’embrasser j’ai cette soudaine envie
Romance Larose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒuʁ apʁε ʒuʁ
ʒə ʁəmεʁsi lə sjεl
də mavwaʁ dɔne sεt amuʁ
lamuʁ də ma vi, la vi ε mɛ̃tənɑ̃ bεllə

ʒə lε vy la pʁəmjεʁə fwaz- o lwɛ̃
mɔ̃ kœʁ a ʃaviʁe
də sεt amuʁ ʒavε vʁεmɑ̃ bəzwɛ̃
ʒuʁ apʁε ʒuʁ ʒə lεməʁε

sε ʃəvø sɔ̃ nwaʁ kɔʁbo
sεz- iø sɔ̃ vεʁ fɔʁε
nε sə pa kil ε bo
il mapɔʁtə kə dɛ̃teʁε

sε lεvʁə- vεʁmεjə
memεʁvεjə
e sa po si dusə
mə dɔnə paʁfwa la fʁusə

ɑ̃ sεtə nɥi
ʒə lə ʁəɡaʁdə dɔʁmiʁ
e tʁɑ̃kjmɑ̃ mə vjɛ̃ lə deliʁə
də lɑ̃bʁase ʒε sεtə sudεnə ɑ̃vi